The evaluation of the clinical and laboratory characteristics of children with pulmonary tuberculosis
Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

Velat Sen
2014 Dicle Medical Journal  
Objective: Pulmonary tuberculosis is an important health problem in pediatric patients. The aim of this study is to evaluate the epidemiological and clinical signs and treatment results of the children with pulmonary tuberculosis. Methods: Hospital records of 85 children with pulmonary tuberculosis which were diagnosis in Dicle University Medical Faculty, Pediatric Pulmonology Department, between the period of January 2008 and December 2013, were retrospectively reviewed. Results: Of 85
more » ... , 51.7% were girls with a mean age of 9.84±4.66 years (6 months-18 years). Ratio of patients that aged less than 5 years was 22.3%. The most prominent complaints were cough (81.2%), fever (55.2%), inappetence (47.1%), night sweats (38.8%), and weight lost (32.9 %). Sixty five of the patients (76.4 %) had a history of contact with adult patients with tuberculosis. BCG vaccine scarring was present in 70.6% of patients. Tuberculin skin test reactivity was present in 75.3%. Hilar lympadenomegaly (58.8%), primary focus-calsification (37.6%), and parenchymal infiltration (32.9%) were the most common radiographic findings. Conclusion: Pulmonary tuberculous is not a rare entity and remains an important infectious disease in children in our country. Early diagnosis and treatment of children with pulmonary tuberculosis is important to protect late symptoms and to prevent contamination of healthy people. ÖZET Amaç: Akciğer tüberkülozu çocuk hastalarda önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada akciğer tüberkülozlu çocuk olguların epidemiyolojik verileri, klinik bulguları ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Ocak 2008 -Aralık 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde akciğer tüberkülozu tanısı alarak tedavi başlanan 85 çocuk hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: 85 olgunun %51,7'si kız olup, yaş ortalaması 9,84±4,66 yıl (6 ay-18 yıl) idi. Olguların % 22,3'ü beş yaş ve altında idi. En sık yakınma olarak; öksürük (%81,2), yüksek ateş (%55,2), iştahsızlık (%47,1), gece terlemesi (%38,8) ve kilo kaybı (%32,9) gözlendi. Tüberküloz teması %76,4 olguda mevcuttu. BCG aşısı skar izi 60 (%70,6) hastada mevcuttu. Tüberkülin deri testi hastaların %75,3'ünde pozitifti. Akciğer radyografilerinde en sık olarak hiler dolgunluk (%58,8), primer odak-kalsifikasyon (%37,6) ve parankimde infiltrasyon (%32,9) saptandı. Sonuç: Ülkemizde akciğer tüberkülozu çocukluk çağında nadir olmayıp, önemli bir enfeksiyon hastalığı olarak devam etmektedir. Hastalığın erken tanı ve tedavisini sağlamak komplikasyonların azaltılması ve bulaştırıcılığın önlenmesi için gereklidir. Anahtar kelimeler: Tüberküloz, akciğer, çocukluk çağı, klinik bulgular V. Şen ve ark. Çocuklarda akciğer tüberkülozu 553 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 41, No 3, 552-557
doi:10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0473 fatcat:vk43l3z3zze65bdtqr6r6rkube