Głos w dyskusji

Andrzej Majer
unpublished
Komunitaryzm jawi si jako jeszcze jedna z idealistyczno-ontologicznych propozycji teoretycznych, co w rodzaju współczesnej wersji koncepcji systemu społecznego u funkcjonalistów: społeczestwo jako doskonale zorganizowany system, pod warunkiem wszake, i ma miejsce uprzednio celowa socjalizacja w kierunku uznania tego za warto. Przypomina si Emerson (eby ju nie siga do Rousseau) z jego pikn, pocigajc intelektualnie, chocia nierealizowaln propozycj ycia blisko natury. Komunitaryzm, dowartociowujc
more » ... zm, dowartociowujc community, jest reakcj na segmentacj najbardziej mobilnego-zarówno w społecznym, jak przestrzennym znaczeniu-społeczestwa wiata. Community (gmina, Gemeinde) została co prawda stworzona przez samego Pana Boga jako najdoskonalsza forma społecznej organizacji ludzi, ale było to w czasach, gdy do przeycia niezbdne było oparcie w jakiej realnej ludzkiej całoci. Wcale nie jest pewne, czy chcemy dzisiaj y nadal w społecznociach. Tworzce si powoli, ale nieuchronnie, globalne społeczestwo "sieciowe" coraz mniej potrzebuje społecznoci. Jeli tak-to jakich? Homogenicznych pod wzgl-dem statusu i stylu ycia jak wikszo amerykaskich neighbourhoods? A moe jednorodnych, gdy chodzi o upodobania, jak ma to miejsce w kondominiach? Czy da si (w sposób satysfakcjonujcy) y w społecznociach o wysokim stopniu zrónicowania? Komunitaryzm odwołuje si do poczucia "obywatelskoci", co-jak wiado-mo-jest cech społeczestw, w których dominuj lub znaczc pozycj zajmuj ideały indywidualizmu i samozaradnoci. Nie zajmuje si raczej "odrzuconymi". Czy moe by zatem czym innym ni intelektualnie gładk propozycj?
fatcat:ovk3xbplgjhntgeb44mngo6igi