Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

M. Enes IŞIKGÖZ
2021 Artuklu insan ve toplum bilim dergisi  
Atıf/©: Işıkgöz, M.. E. Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2021/6 (1), 71-84. Öz Bu çalışmada Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma olarak desenlenmiş ve doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın dokümanını Ortaokul (5, 6,
more » ... ve 8. Sınıflar) Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı oluşturmaktadır. Doküman kapsamında öğretim programında yer alan kazanımlar; 21. yüzyıl becerileri açısından içerik analizine tabi tutularak her bir kazanımın, ilişkili olabileceği 21. yüzyıl becerisi altında kodlanmıştır. Excel programında kodlanan veriler analiz edilerek sayı ve yüzde olarak tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Çalışman sonucunda; ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan 122 kazanımda, toplam 208 kez "21. yüzyıl becerisine" değinildiği, bazı kazanımlarda birden çok beceriye vurgu yapıldığı görülmüştür. Programda en çok eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin ön plana çıktığı, en az ise medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerine yer verildiği, teknoloji okuryazarlığı becerilerine ise hiç yer verilmediği saptanmıştır. Programın "Hareket Yetkinliği" ve "Aktif ve Sağlıklı Hayat" öğrenme alanı kazanımlarında öğrenme ve yenilikçilik becerileri ile yaşam ve kariyer becerileri tüm sınıf düzeylerinde yer alırken, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ise sadece 7. ve 8.sınıf kazanımlarında yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Beden eğitimi ve spor öğretim programı, 21. yüzyıl becerileri. Abstract This study aims to examine the acquisitions of the Physical Education and Sports Lesson Curriculum of Secondary School (5th, 6th, 7th and 8th grades) in terms of the 21st century skills. The study was designed as qualitative research and a document analysis method was used. The document of the research consists of the Physical Education and Sports Lesson Curriculum of Secondary School (5th, 6th, 7th and 8th grades). The acquisitions in the curriculum within the scope of the document were subjected to content analysis in terms of the 21st century skills and coded under the 21st century skills to which each acquisition can be related. The data encoded in the Excel program were analyzed and presented as numbers and percentages in tables and graphs. As a result of the study, it has been observed that "the 21st century skill" is mentioned a total of 208 times in 122 acquisitions placed in the physical education and sports lesson curriculum of secondary school and more than one skill is emphasized in some acquisitions. It has been determined that critical thinking and problem-solving skills are the most prominent ones in the 1 Doç. Dr.
doi:10.46628/itbhssj.912031 fatcat:uecl4rpo2jb4dmb53yzrr3e62m