Assessment of atopic eczema severity with EASI
Hodnocení závažnosti atopického ekzému pomocí EASI

Filip Rob, Jana Hercogová
2020 Dermatologie pro praxi  
Atopický ekzém je časté chronické zánětlivé onemocnění, které může mít výrazný vliv na kvalitu života. Možnosti léčby zvláště těžkých forem onemocnění byly po dlouhou dobu omezené a zahrnovaly převážně širokospektré imunosupresivní léky jako cyklosporin, které však mají potenciální četné nežádoucí účinky. Nově máme k dispozici první biologickou terapii atopického ekzému a další nová léčiva budou v následujících letech následovat. Vzhledem k ekonomické nákladnosti nových moderních léků začíná
more » ... nutné zavedení standardizovaných skórovacích systémů k objektivnímu zhodnocení efektivity těchto léčiv. V současnosti existuje více než 25 různých hodnotících systémů pro atopickou dermatitidu, z nichž Eczema Area and Severity Index (EASI) je vyžadován při posuzování závažnosti a úspěšnosti biologické léčby atopické dermatitidy. Klíčová slova: atopická dermatitida, hodnocení závažnosti, EASI, biologická léčba. Assessment of atopic eczema severity with EASI Atopic eczema is a common chronic inflammatory disease that can significantly affect a patient's quality of life. Treatment options, particularly in severe forms of the disease, have been limited for a long time and largely included broad-spectrum immunosuppressive agents, such as cyclosporine, which, however, possess potential numerous adverse effects. The first biological therapy for atopic eczema has recently become available and other new drugs will follow in the years to come. Given the economic costs of novel modern drugs, the introduction of standardized scoring systems to objectively evaluate the efficacy of these drugs is becoming necessary. Currently, there are more than 25 different scoring systems for atopic dermatitis of which the Eczema Area and Severity Index (EASI) is required to assess the severity of and success rate of biological therapy for atopic dermatitis.
doi:10.36290/der.2020.001 fatcat:lyslturmdfaz3pwx335nzlujam