عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین در دوران بارداری

Afsaneh Tavassoli, Farideh Kalari, Ashraf Zafari Dizji
2020 figshare.com  
جامعه سالم و موفق در گرو داشتن مادرانی سالم و آگاه است . در این میان انتخاب نوع زایمان در حفظ سلامتی مادران نقش بسیار ارزنده ای دارد. زنان را باید آزاد گذاشت که در طول بارداری و زایمان انتخاب های آگاهانه دست بزنند. نقش گزشک فقط کمک به زن است نه اینکه او را کنترل کند و به جای او تصمیم بگیرد. بنابر اصول کلی اخلاق پزشکی در راستای احترام به حق استقلال اشخاص، اشخاصی که خود قادر به تصمیم گیری هستند کادر پزشکی باید تمامی اطلاعات لازم را در اختیار بیماران قرار داده تا آنان بتوانندآزادانه و آگاهانه برای
more » ... دانه و آگاهانه برای خویش تصمیم بگیرند.....
doi:10.6084/m9.figshare.12806717 fatcat:ybpfhgiqnbdfha6ajticxw4bay