Tek ve İki Bina Etrafındaki Rüzgar Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Ahmet FERTELLİ
2017 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmada, tek ve iki bina modeli için rüzgar yükünün etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Bina modelleri etrafındaki akış alanları üç boyutlu ve zamandan bağımsız olarak FLUENT paket programı ile hesaplanmıştır. Sayısal çözümlemede Sivas ili için atmosferik sınır tabaka hız profili oluşturulmuş ve RNG k-ɛ türbülans modeli kullanılmıştır. Analizler sonucunda akım çizgileri, hız vektörleri, ortalama hız ve türbülans kinetik enerji dağılımları ile model yüzeylerinde ortalama basınç
more » ... sı dağılımları hesaplanmıştır. İki bina düzenlemesi için negatif basınç katsayılarının tekli binadan daha yüksek olduğu görülmüştür. Abstract In this study, effects of wind load for the a single and two building arrangement is investigated numerically. Flow fields around building models are calculated by FLUENT software package in three dimension and independent of time. In numerical analysis the atmospheric boundary layer velocity profile was created for Sivas province and RNG k-ɛ turbulence model was used. As a result of analysis, streamlines, velocity vectors, mean velocity and turbulence kinetic energy distribution and mean pressure coefficient the patterns of models were calculated. It is seen that the negative pressure coeefficients for the two-building arrangement is larger than that for the single building.
doi:10.21605/cukurovaummfd.357248 fatcat:z5ejeeyyfndldpmqb2ey72mq3i