Report on Global Environment Competitiveness of Tajikistan [chapter]

Li Jianping, Li Minrong, Wang Jinnan, Li Jianjian, Su Hongwen, Huang Maoxing
2014 Current Chinese Economic Report Series  
doi:10.1007/978-3-642-54678-5_131 fatcat:y5ubmdu5mra67cfwauuxtgf4m4