Vattentäta strategier: Långsiktig planering av eftersatt underhåll av kommunal infrastruktur

Robert Jonsson, Jens Alm, Alexander Paulsson
2022 Nordisk Administrativt Tidsskrift  
Följande artikel har till syfte att synliggöra strategier som kommuner med eftersatt underhåll använder för att komma till rätta med den så kallade underhållsskulden. I Sverige är underhållet generellt eftersatt vad gäller kommunalt ägd infrastruktur. Framtida reinvesterings- och investeringsbehov är stora. Trots framskrivna styrdokument och policyer avseende god ekonomisk hushållning är långvarigt eftersatt underhåll ett tillstånd för kommuner i olika storlekar och olika delar av Sverige och
more » ... digare forskning framhåller att det är mycket ovanligt att kommuner lyckats vända långvarigt eftersatt underhåll. Dock är Skellefteå unikt i det avseendet att de, trots olika finansieringsformer för VA respektive gata, lyckats med förvaltning av sina anläggningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning under senare år. Utifrån begreppsparet strategi och taktik och genom intervju- och dokumentstudier ämnar vi synliggöra vilka strategier Skellefteå kommun utveckla för att vända ett långvarigt eftersatt underhåll. Resultaten visar att kommunen arbetat utifrån två övergripande strategier – vårdastrategin och samverkansstrategin och lyckats vända eftersatt underhåll inom båda områdena. Medan vårdastrategin handlar om att förvalta anläggningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning och att utveckla anläggningstillgångar på ett medvetet hushållningssätt handlar samverkansstrategin om att på vilket sätt kommunen valt att organisera de berörda verksamheterna för att underlätta tvärsektoriellt arbete.
doi:10.7577/nat.4667 fatcat:gkwknnqr4zevdcgkxhvtmhw2we