TREND OF THE MODERN TIMES: MEDICALIZATION OF CULTURE

М. А. Абисова
2012 Vìsnik Nacìonalʹnogo avìacìjnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìâ, kulʹturologìâ  
УДК 316.722.5 (045) М.А. Абисова, канд. філос. наук, доц. ТРЕНД СУЧАСНОСТІ: МЕДИКАЛІЗАЦИЯ КУЛЬТУРИ Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету Стаття присвячена проблемі соціального конструювання образів норми та патології в сфері уявлень сучасного суспільства про здоров'я. Вступ Медицина в практичному та теоретичному знанні опосередкована соціальними відносинами. Новина про відкриття хвороби завжди є соціальною подією і відбувається у певному соціальному контексті. Однак у
more » ... сній філософській літературі обговорення проблеми медикалізації культури як процесу розповсюдження впливу медицини на сфери суспільного життя, що раніше не зв'язувалися із здоров'ям людини [1], привертає все більшу увагу. Медикалізація є динамічним процесом, завдяки якому деякі аспекти життя, що традиційно не вважалися медичними, нині розглядаються в термінах здоров'я -хвороби, набувають статусу патології, хоча раніше до таких не відносилися. Ступінь розробки проблеми Одним з перших розвиток медицини крізь призму загальнокультурних процесів історичної епохи проаналізував М. Фуко. У роботі «Народження клініки: археологія погляду медика» він, показавши формування синдромальної медицини як частини культури традиційного суспільства, виявив витоки формування природничо-наукової медицини, яка, оформившись у вигляді єдності знань і цінностей, з повним правом зайняла місце філософії людини. Важливу роль у розумінні психологічних механізмів упливу різноманітних сфер культури на медицину відіграли роботи класиків психоаналізу Е. Фрома та К. Г. Юнга. Інтерес до дослідження медикалізації як соціального явища представляють праці М. Ремера в сфері політики охорони здоров'я, у яких описується діяльність й особливості функціонування різних моделей охорони здоров'я з позицій політології. Цікавими є роботи американського соціолога медицини М. Філда, який розглядає охорону здоров'я як систему структур і ролей, що забезпечують надання медико-санітарної допомоги на національному рівні. Так чи інакше питання медикалізації порушують учені, які аналізують (і прогнозують) реформи в області медицини й охорони здоров'я. Зокрема, потрібно відмітити фундаментальні дослідження в області соціології медицини А.В. Решетнікова [4], В.І. Петрова (у співавторстві) «Нові технології, регулювання, стандартизація і фармакоекономіка в сфері обігу лікарських засобів» [3], у яких процеси медикалізації розглядаються як соціокультурний феномен. Стаття присвячена виявленню інструментів медикалізації сучасної культури як світового тренду. Медикалізація характеризується проникненням у масову свідомість ме-дичної мови і стилю мислення, медичних концепцій та уявлень про причини, форми протікання і лікування хвороб, зростанням залежності повсякденного життя й діяльності людей від медицини, закріпленням медичних «ярликів» за
doi:10.18372/2412-2157.15.9306 fatcat:d5lpgz3rczgmdejmavxgj327ba