The treatment of urinary stress incontinence with particular consideration of physiotherapeutic methods

Monika Wierzbicka, Katarzyna Urban, Marek Murawski, Krzysztof Wronecki
2010 Physiotherapy  
Wprowadzenie Nietrzymanie moczu jest poważnym problemem medycznym (diagnostycznym i terapeutycznym), a także, a może przede wszystkim, społecznym. Schorzenie to jest uciążliwe dla wielu kobiet na całym świecie. Mimo że nie zagraża ono życiu, pogarsza znacznie jego komfort, prowadząc do niesprawności fi zycznej, zawodowej, a często też psychicznej [1, 2] . Nadal pokutuje przekonanie, że jest to choroba nieuleczalna. Nic bardziej błędnego, gdyż obecnie dostępnych jest wiele metod leczenia, które
more » ... od leczenia, które można dostosować niemal do każdej chorej, zapewniając wyleczenie lub przynajmniej znaczne złagodzenie dolegliwości [3] . Mając na uwadze defi nicję nietrzymania moczu sformułowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji, postępowanie diagnostyczne i leczenie należy podejmować u kobiet, które subiektywnie odczuwają powyższe zaburzenie jako kłopotliwe. Pozytywne efekty leczenia są uzależnione od właściwej diagnostyki różnicowej, na którą składają się: badania Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ze szczególnym uwzględnieniem metod fi zjoterapeutycznych The treatment of urinary stress incontinence with particular consideration of physiotherapeutic methods Streszczenie: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest nie tylko poważnym zagadnieniem klinicznym, ale również złożonym problemem psychologiczno-socjalnym, gdyż powoduje zaburzenia zarówno w stanie psychicznym, jak i w życiu rodzinnym pacjentek. W leczeniu nietrzymania moczu dostępnych jest wiele coraz nowocześniejszych metod terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu aktualnej wiedzy i poglądów oraz postępów w leczeniu chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. W pierwszej kolejności należy zawsze rozważyć zachowawcze formy leczenia, chociaż zabieg operacyjny pozostaje podstawowym sposobem postępowania i jest leczeniem z wyboru. Należy podkreślić, że sukces w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu opiera się na współpracy wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego, na ustalonym sposobie postępowania zachowawczego i operacyjnego, odpowiednim dla określonej pacjentki. Słowa kluczowe: wysiłkowe nietrzymanie moczu, leczenie chirurgiczne, metody fi zjoterapeutyczne. Abstract: Urinary stress incontinence is not only a serious clinical problem, but also a complicated socio -psychological problem, because it results in disorders of psychical condition as well as family life of patients. More and more modern methods of treating urinary incontinence are available nowadays. The aim of the paper is to present the current knowledge, opinions and progress concerning the treatment of patients with urinary incontinence. First of all, conservative forms of therapy should be considered, although surgery still remains the basic treatment and it is a chosen therapy. It needs to be emphasized that success in therapy of stress urinary incontinence is a result of cooperation of various specialists included in the therapeutic team, of established conservative and surgical procedures which are suitable for a particular patient. The treatment of urinary stress incontinence with particular consideration of physiotherapeutic methods podmiotowe, przedmiotowe, laboratoryjne, obrazowe oraz urodynamiczne [4, 5] .
doi:10.2478/v10109-010-0051-6 fatcat:4epsxmiaxrcbjilmxmzrdazjhm