"GREEN REVOLUTION": DEMOLITION AND REVITALIZATION IN CREATION OF PUBLIC SPACE IN CITIES
Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju

Jarosław KAZIMIERCZAK, Uniwersytet Łódzki
2017 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: Punktem wyjoecia do rozwa¿añ podjêtych w niniejszej pracy jest nakreoelenie istoty dysfunkcyjnooeci terenów miejskich, które stanowi¹c bariery rozwojowe o zró¿nicowanym charakterze, mog¹ wymagaae podjêcia radykalnych procesów naprawczych. Dysfunkcyjnooeae terenów miejskich mo¿e siê przejawiaae w postaci stanu dezintegracji przestrzeni miejskiej. W celu weryfikacji tej tezy dokonano analizy wybranych projektów rewitalizacji terenów miejskich, które uwzglêdnia³y demolowanie elementów
more » ... integruj¹cych w mieoecie i wprowadzenie na ich miejsce terenów zieleni jako przestrzeni publicznej. Na podstawie przeprowadzonych studiów stwierdzono, ¿e tereny zieleni s¹ istotn¹ struktur¹ (re)integruj¹c¹ wspó³czesne miasta. Najwy¿sz¹ podatnooeae na tego typu projekty radykalnej rewitalizacji wykazuj¹ tereny komunikacyjne. S£OWA KLUCZOWE: rewitalizacja, demolowanie, tereny dysfunkcyjne, zielona przestrzeñ publiczna, dezintegracja i integracja miasta, zrównowa¿ony rozwój ABSTRACT: The starting point for the considerations presented in this paper is to outline the essence of dysfunctional urban areas as development barriers of various types that may need to be demolished as a part of revitalization process. Urban dysfunction manifests itself in the state of disintegration of urban space. In order to verify this thesis, there have been analyzed selected revitalization projects, which included demolitions of morphological elements disintegrating urban space and where green public space was implemented to (re)integrate the city. Based on the research results, it was found that green areas are an important structure of (re)integrating modern cities. Transportation used lands display the highest susceptibility to this type of radical revitalization projects.
doi:10.25167/sm2017.028.02 fatcat:o3westj4zbeidip527ypba6rry