İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN İHLÂLLERİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE İNTERNET GAZETECİLERİNİN HAKLARI

Döndü özlem dolgunyürek
2018 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Döndü Özlem DOLGUNYÜREK  Öz: İnternet gazeteciliği ile birlikte ortaya çıkan haber siteleri, haberlerin topluma daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ancak haber sitelerinin haber sunumuna yeni bir boyut kazandırması, zamanla bu ortam üzerinden yürütülen gazetecilik uygulamasında etik ilke ve standartlar ile hukuk kurallarına aykırı haberler yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın konusu, internet gazeteleri ile ortaya çıkan ihlâller karşısında gerek etik açıdan
more » ... se hukukî açıdan ne gibi düzenlemeler yapıldığını araştırmak, etik ve hukukî dayanakları tespit ettikten sonra bu düzenlemelerin internet gazeteciliği için yeterli olup olmadığını ortaya koymak ve yeterli değilse boşluğun giderilmesi için çözüm yolları sunmaktır. Çalışmanın konusunu oluşturan bir diğer mesele, internet gazetecilerinin haklarının yasal olarak korunup korunmadığıdır. Bu doğrultuda internet yayınlarını düzenleyen 5651 sayılı Kanun ve gazetecilerin haklarını düzenleyen 5953 sayılı Basın-İş Kanunu ve ilgili mevzuat incelenmiştir. Abstract: News sites that have appeared with internet journalism enable the news spread to the public more quickly and easily. However, news sites bring a new dimension to news reporting has caused in time making news that are against ethical principles, standards and law rules in journalism which is carried out on this platform. The topic of this study is to research what kind of regulations, in terms of both ethical and judicial, have been done about infringements that have occured with internet newspapers; to put forward if these regulations are efficient for internet journalism after identifying ethical and judicial grounds and if not to offer solutions in order to gap the bridge. Another issue that forms the topic of the study is whether the rights of internet journalists are protected legally or not. In accordance with this, the Law no. 5651, which regulates internet publications and the Journalism and Professional Law no. 5953, which regulates the rights of journalists and the related statue law have been analyzed. Giriş Kişinin en önemli hak ve hürriyetleri arasında, başta uluslararası belgelerde (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi-(BM İHEB) m. 19, Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-(AİHS) m. 10, Avrupa Konseyi Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi-(ASTS) m. 4, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme-(ÇHDS) m. 17) olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982 Anayasası m. 26/2) ve ulusal mevzuatta da detaylı olarak düzenlenen ifade hürriyeti, diğer bir deyişle düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti yer almaktadır. Kişinin ifade hürriyeti ile bağlantılı olan bir başka hürriyeti ise kitle iletişim hürriyetidir ve bu hürriyetin kullanılabileceği yegâne ortam basın-yayındır. Dünyada ve Türkiye'de kitle iletişim teknolojisinin gelişmesi sonucu ve ifade hürriyetinin bir gereği olarak 21. yüzyıl (yy) başlarında, yazılı basın yanında internet ile birlikte bu ortamda sanal hizmet veren haber portalları ve internet gazeteleri ortaya çıkmıştır. Bu tarz habercilik, haberlere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmayı sağladığı gibi, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: II, Sayı: 1, Yıl: Ocak-Haziran 2018 207 gün boyu meydana gelen ve kamu yararı ve/veya kamu ilgisi bulunan olayları okuyucuya daha hızlı bir şekilde ulaştırmayı mümkün kılmıştır. Kitle iletişim araçları özellikle de internet ile birlikte, haberlerin topluma ulaştırılması aşamasında ise gün geçtikçe artan ve kişilerin bu araçlara olan güvenini sarsacak nitelikte, etik ilke ve standartlar ile hukuk kurallarına aykırı haberler sunulmaya başlamış ve bu durum birtakım önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. İnternete özgü ilk düzenleme, 2007 yılında kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmuştur. Ancak bu Kanunda, yazılı basına yönelik olarak özel bir kanun olan, 5187 sayılı Basın Kanunu ve radyo ve televizyon yayınlarına yönelik olarak düzenlenen, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda olduğu gibi internet basınına dair düzenlemelere yer verilmemiş ve bu boşluktan dolayı internet gazetelerinde hukuk ilkelerinin ihlâli artarak devam etmiştir.
doi:10.30561/sinopusd.424214 fatcat:yhp5gm5yvncihmtsvpxlhkq444