Porcine reproductive and respiratory syndrome virus induces autophagy to promote virus replication

Ming-Xia Sun, Li Huang, Rui Wang, Ya-Ling Yu, Chen Li, Peng-Peng Li, Xiao-Chun Hu, Hong-Ping Hao, Hassan A. Ishag, Xiang Mao
2012 Autophagy  
2012) Porcine reproductive and respiratory syndrome virus induces autophagy to promote virus replication, Autophagy, 8:10,
doi:10.4161/auto.21159 pmid:22739997 fatcat:k4cnr635tnctrmgrkzjrcfol2u