The Macroeconomic Situation in the Czech Republic [chapter]

Ivan Šujan, Milota Šujanová
1995 The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe  
The paper analyses of some important features of the past and present macroeconomic situations in the Czech Republic. Between 1948 and 1989 the former Czechoslovakia lost its pre-war position among the advanced industrialized countries. The radical economic reform (prepared in 1990 and initiated on January 1, 1991) was successful from the point of view of macroeconomic stability (relatively low inflation, a stable exchange rate, a current account surplus and a nearly balanced state budget).
more » ... state budget). However, it was accompanied by a sharp decline in real GDP which was deepened by the collapse of the CMEA. The split of the Czecho-Slovak Federation in 1993 also negatively affected the expected economic recovery. Nevertheless, according to international comparison the Czech Republic is now in the best macroeconomic position of all the postcommunist countries. Recent macroeconomic trends and short-terms forecasts are promising. Individual sections of the paper are documented with analytical tables containing the relevant statistical data and the author's own calculations. The specific models and methods used are described in the Appendix. Abstrakt Studie je zaměřena na analýzu některých důležitých charakteristik minulé a současné makroekonomické situace v Č eské republice. V příloze jsou popsány též speciální modely a metody použité k tomuto účelu. V období let 1948-1989 bývalé Č eskoslovensko ztrácelo své předválečné pozice mezi vyspělými průmyslovými zeměmi. Radikální ekonomická reforma (připravovaná v r. 1990 a odstartovaná 1.1.1991) byla úspěšná z hlediska makroekonomické stabilizace (relativně nízká inflace, stabilní kurs měny, přebytek běžného účtu platební bilance a téměř vyrovnaný státní rozpočet). Byla ovšem doprovázena výrazným poklesem reálného hrubého domácího produktu, který byl ještě prohlouben kolapsem RVHP. Též rozdělení česko-slovenské federace negativně ovlivnilo očekávané oživení ekonomiky v r. 1993. Nicméně, podle mezinárodního srovnání má nyní Č eská republika nejlepší makroekonomickou pozici ze všech postkomunistických zemí. Současné makorekonomické trendy a krátkodobé prognózy jsou slibné. Jednotlivé části studie jsou dokumentovány analytickými tabulkami, které obsahují relevantní statistická data a vlastní autorovy propočty.
doi:10.1016/b978-0-12-678180-9.50013-1 fatcat:ozk7opflrnddhdjlha4fmwbvcu