PRACA ORyginAlnA

Anna Krzemińska, Erwin Strzesak, Sylwia Zygmunt, Mirella Śmigielska, Wielkopolskie Onkologii, Katedra, Zakład Elektroradiologii, Marcinkowskiego, Poznaniu
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu   unpublished
STRESZCZENIE Wstęp. Od kilku lat dyrektorzy placówek mają możliwość przesuwania niewykorzystanych środków finansowych w ramach zawartych kontraktów, ale pod pewnymi warunkami, wynikającymi z § 20, 21 i 43 OWU. Cel. Celem pracy jest przedstawienie możliwości świadczeniodawców w zakresie dysponowania i gospodarowania środkami finansowymi w ramach przy-znanych kontraktów z NFZ, wynikających z przepisów prawa. Materiał i metody. Analiza statystyczna uwzględnia wielkość kwoty przesunięć środków w
more » ... sunięć środków w ramach kontraktów zawartych na programy lekowe, na podsta-wie złożonych wniosków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii do NFZ za okres 2014 i 2015. Wyniki. Dokonano przesunięć 30% środków w 2014 roku i ponad 60% w 2015 roku. Wnioski. Przesunięcia środków finansowych w ramach zawartych kontraktów umożliwiają zapobieganie nadwykonaniom i wspierają niedofinansowane za-kresy świadczeń, w których najbardziej jest to potrzebne. Słowa kluczowe: kontrakty, nadwykonania, przesuwanie środków finansowych. ABSTRACT Introduction. For several years now, the directors of medical institutions have the ability to transfer unused funds within the contracts, however that requires certain conditions resulting from § 20, 21 i 43 from general terms and conditions. Aim. The aim of this study is to present the possibilities for service providers in the disposition and management of financial resources within the scope of contracts with the National Health Fund, under the law. Material and methods. Statistical analysis takes into account the size of the amount of transfers in the framework of contracts concluded in drug programs , on the basis of proposals submitted by the Greater Cancer Center to the National Health Fund for the period 2014 and 2015. Results. There have been shifts of 30% in 2014 and over 60% in 2015. Conclusions. Transfers of funds under the contracts can help prevent and support underfunded range of benefits, where this is most needed.
fatcat:yu67uufptvedjeiiswwevm2v2m