Effect of preheating on mechanical properties in induction sintering of metal-powder material Fe and w(Cu) = 3 %
Vpliv predgrevanja na mehanske lastnosti indukcijsko sintranega materiala, izdelanega iz kovinskega prahu Fe in w(Cu) = 3 %

Göksan Akpinar, Enver Atik
2015 Materiali in Tehnologije  
In this study, the sintering process of iron-based powder-metal parts through induction and in a classic resistance furnace was analyzed experimentally and theoretically. Within the scope of the study, the Högenas ASC 100.29 iron powder containing mass fractions w(Cu) = 3 %, 0.5 % graphite and, as a lubricant, 0.8 % Kenolub was used. The effects of preheating, sintering time, conveyor-belt speed and gradual cooling on the sintering with induction, and the effects of the sintering parameters on
more » ... ring parameters on the mechanical properties of the samples were analyzed experimentally and numerically. In the study, preheating with the induction adjustable at a low or mid (2.5-5 kHz) frequency was tested. By means of applying preheating and sintering in an atmosphere of argon gas, the thermal shock on the samples was blocked and superior physical and mechanical properties were achieved. Keywords: powder metallurgy, sintering with induction, preheating, classical furnace, finite-element method, resistivity V tej {tudiji smo eksperimentalno in teoreti~no analizirali proces sintranja kovinskih delov na osnovi'elezovega prahu. Uporabljen je bil komercialni Högenasov'elezov prah ASC 100,29, ki je vseboval masne dele'e w(Cu) = 3 %, 0,5 % grafita in 0,8 % maziva Kenolub. Vpliv predgrevanja,~asa sintranja, hitrosti pomikanja traku in postopno ohlajanje pri indukcijskem sintranju na mehanske lastnosti vzorcev so bili analizirani eksperimentalno in numeri~no. V {tudiji je bilo preizku{eno predgretje z regulirano indukcijo pri nizki in srednji frekvenci (2,5-5 kHz). S predgrevanjem in postopkom sintranja v atmosferi argona je bil prepre~en toplotni {ok pri vzorcih in dobljene so bile bolj{e fizikalne in mehanske lastnosti. Klju~ne besede: metalurgija prahov, indukcijsko sintranje, predgrevanje, klasi~na pe~, metoda kon~nih elementov, upornost UDK 621. 762:621.762.5:620.17
doi:10.17222/mit.2014.215 fatcat:2cfsudrac5fazbftp643rk3waq