Astronomi Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Çoklu Yazma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Hakan AKÇAY, Ayşe BALTACI
2017 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Fen ve Teknoloji eğitiminde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrenme ortamlarında farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yazarak öğrenme etkinlikleri kullanılarak işlenen Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinin öğrencilerin akademik başarısı, kavram öğrenimi, bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi ve fene yönelik tutumları üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Araştırma, İstanbul ilindeki bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini
more » ... yedinci sınıfta öğrenim gören 80 öğrenci oluşturmaktadır. Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesi deney grubunda öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ile işlenirken, kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Araştırma nicel bir çalışma olup, deneysel bir desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, başarı testi, kavrama testi, bilimsel süreç becerileri testi ve tutum ölçeği hem ön hem de son test olarak uygulanmıştır. Veriler SPSS 16 istatistik program kullanılarak Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; astronomi konusunun öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri kullanılarak öğretilmesi geleneksel öğrenme metoduna göre öğrenci başarısını olumlu etkilerken, astronomi kavramlarını öğrenme, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi ve fene yönelik tutum üzerinde deney grubunun son test ortalamalarında kontrol grubuna göre artışın daha fazla olmasına rağmen ulaşılan sonuçlar anlamlı seviyede değildir. Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin fen öğretimi üzerine etkisinin daha iyi anlaşılması için farklı konular üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Astronomi, fen öğretimi, öğrenme amaçlı çoklu yazma, yazarak öğrenme Abstract: Various methods and techniques are used in science lessons in order to provide meaningful and long-term learning. The purpose of this study is to examine the effects of writing to learn activities for teaching astronomy concepts on students' academic achievements, conceptual comprehension, science process skills and students' attitude toward science in science lessons. The study was done in a middle school in Istanbul. The participant of this study is 114 seventh grade students. The unit about solar system was taught by writing to learn activities for the students in experiment group, whereas the students in control group were taught by traditional teaching methods. The study is based on quantitative research methodology and an experimental design was used. In order to collect data, the achievement test, the conceptual understanding test, the science process skills test and the attitude towards science scale were used for both pre-and post-test. The data were analyzed with ANCOVA. According to the findings of the study, teaching astronomy concepts with writing to learn activities has a meaningful impact on students' successes. On the other hand, although experimental group has higher post-test mean scores, there is no meaningful difference on students' conceptual understanding, science process skills and attitude towards science between control and experimental groups. In order to reveal the effects of writing to learn activities in science lessons, there should be further studies by using this approach.
doi:10.17860/mersinefd.305773 fatcat:nzw5k2owxzbp5jjk2abviyqwry