Interplay Between Protein Kinase C Isoforms Alpha and Epsilon, Neurofibromin, and the Ras/MAPK Pathway in Neuroblastoma Differentiation [chapter]

George Leondaritis, Xenia Koliou, Shalini Johnson, Chengjun Li, Andreas Florakis, Konstantinos Dimas, Nikos Sakellaridis, Dimitra Mangour
2012 Neuroblastoma - Present and Future  
doi:10.5772/27810 fatcat:hqsfnm73mfhqdetf3tqrowjwsy