Kız Öğrencilerde Konstipasyon Prevalansı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları ile İlişkisi

Gülnaz KARATAY, Nazan GÜRARSLAN BAŞ
2018 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi  
ÖZ Amaç: Bir öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilerde konstipasyon prevalansı ve yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilişkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma üniversite öğrenimi gören 350 kız öğrenci ile gerçekleştirildi. Çalışma verileri, Konstipasyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler başlıklı soru formu ve Roma II tanılama kriterleri kullanılarak toplandı. Çalışmanın verileri 1-5 Nisan 2015 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı ve
more » ... andı ve yüzdelikler, ortalamalar ve ki-kare önemlilik testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin sadece %18.9'unun düzenli egzersiz yaptığı, %17.4'ünün sigara kullandığı, %59.6'sının düzenli meyve/sebze tüketemediği, %27.2'sinin haftada bir kereden daha az kurubaklagil tükettiği ve %41.8'inin günde 5 bardaktan az su tükettiği görüldü. Öğrencilerin %52.2'si iki-üç günde bir defakasyona çıktığını, %36.6'sı ise okulda olduğu sürede gaitasını tuttuğunu ifade etti. Öğrencilerin öz değerlendirmelerine göre %49.0'ında konstipasyon mevcutken, Roma II tanılama kriterlerine göre %37.4'ünde konstipasyon olduğu görüldü. Sonuç: Öğrencilerin 1/3'ünden fazlasında konstipasyon sorunu olduğu ve bazı yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilişkili olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, öğrenci, yaşam tarzı. ABSTRACT Aim: To evaluate prevalence of constipation among female students living in a dormitory and its relationship with their lifestyle habits. Material and Methods: This descriptive study was conducted with 350 female university students. The data were collected using a questionnaire titled Prevalence and Effecting Factors of Constipation and Rome II Diagnostic Criteria. Data of the study were collected with face to face interview technic between 1-5 April, 2015 and analyzed using percentages, means and chi-square significant test. Konstipasyon ve Etkileyen Faktörler Constipation and Influencing Factors Results: It was determined that only 18.9% of the students exercise regularly, 17.4% of them smoke cigarette, 59.6% of them do not consume fruit/vegetable regularly, 27.2% of them consume legumes less than once a week and 41.8% of them drink water less than 5 glasses a day. 52.2% of the students reported that they defecated every two or three days while 36.6% of them hold their stool when they are in school. According to the self-assessment of the students, 49.0% of them had constipation, however, as to the Rome II Diagnostic Criteria, 37.4% of them had constipation. Conclusion: It was found that more than 1/3 of the students have constipation problem and were associated with some lifestyle habits of the students.
doi:10.31125/hunhemsire.431125 fatcat:7mzkjqvr4bbrfjudae4ctt3k34