Sports Recovery Knowledge Level Test Validity and Reliability Study
Sporda Toparlanma Bilgi Testi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Mazhar AYDEMİR, A. Dilşad MİRZEOĞLU, İpek EROĞLU KOLAYİŞ
2020 Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences  
Spor bilimlerinde hedefe ulaşabilmek için sporcu, uygun antrenmanların yanında uygun bir toparlanmaya ihtiyaç duyar. 1,2 Sporcular ve antrenörler, performans artışı için yoğun yüklenme uygulamaları yaparken toparlanmaya yeterince önem vermemektedirler. 3, 4 Toparlanma, vücudun antrenman öncesi duruma geri gelme süreci olarak tanımlanmaktadır. 5,6 Başka bir deyişle toparlanma; vücudun fizyolojik ve psikolojik kaynakları yenilediği aktif süreçtir. 2,7 Günümüz sporcuları, günlük iki ya da daha
more » ... iki ya da daha fazla zor-ORİJİNAL ARAŞTIRMA ÖZET Amaç: Sporcuların başarısı antrenman ve toparlanma ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle sporcuların toparlanma hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Literatürde, sporcuların toparlanma bilgisini doğrudan ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, Türk sporcularının toparlanma bilgilerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir "sporda toparlanma bilgi testi" geliştirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla literatür taramasından sonra oluşturulan belirtke tablosuna uygun olarak sporcularda toparlanma bilgi düzeyini ölçen 42 maddelik denemelik bir test formu hazırlanmıştır. Hazırlanan denemelik test formu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinin 2 ve 3. sınıflarında eğitim gören 18-30 yaş arası 159 kişilik lisanslı kadın ve erkek sporcu üzerinde uygulanmıştır. Çalışma öncesi katılımcılara çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Uygulanan bu test formunun madde analizleri (madde güçlük ve madde ayırt edicilik indeksi, madde varyans ve standart sapması, madde güvenilirliği) test geliştirme tekniklerine uygun olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Bu analizler sonucu uygun olan maddeler seçilerek 14 soruluk nihai bir test oluşturulmuştur. Nihai teste yanıt verenlerin aldıkları puanların aritmetik ortalaması x=8,80, standart sapması 3,48, testin ortalama güçlüğü 0,62 ve KR-20 güvenirlilik katsayısı 0,80 olarak bulunmuştur. Sonuç: Test geliştirme tekniğine uygun olarak hazırlanan "Sporda Toparlanma Bilgi Testi (STBT)"nin, sporcuların toparlanma bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik, 4 seçenekli çoktan seçmeli bir test olduğu ve testin kolay, bilenle bilmeyeni yeterince ayırt edebilen özellikte, geçerli ve güvenilir bir test olduğu söylenebilir. Anah tar Ke li me ler: Antrenman; toparlanma; yorgunluk; geçerlilik; güvenirlilik ABS TRACT Objective: The success of athletes is closely related to training and recovery. For this reason, it is important that athletes have information about recovery. There is no study in the literature that directly measures the recovery knowledge of athletes. The aim of the study is to develop a validity and reliable recovery knowledge test which can be used to measure the recovery knowledge of Turkish athletes. Material and Methods: For this purpose, a 42 test items were formed, which measured the recovery level in sports, was prepared in accordance with the table of specification created after the literature research. Prepared test form was applied to 159 licensed male and female athletes aged 18-30 years in Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Sport Sciences, Coaching Education, Recreation and Physical Education and Sports Teaching departments. Before the study, participants were informed about the purpose of the study and volunteering was taken as a basis for study. The item analyzes (item difficulty index, item discrimination index, item standard deviation and item reliability) of this test were calculated according to test development techniques. Results: As a result of the item analysis, 14 suitable items were selected and a final test was formed. The arithmetic mean of the final test was x=8.80, the Standard deviation was 3.48, the average difficult of the test was 0.62 and the KR-20 reliability coefficient was 0.80. Conclusion: It can be said that the "Sport Recovery Knowledge Test" which prepared in accordance with test development techniques is a multiple four choices test for measuring the recovery knowledge level of the athletes and the test is easy, valid and reliable and sufficiently distinguishable between those who know and those who do not. TABLO 1: Araştırma grubunun sınıflara ve cinsiyete göre dağılım tablosu.
doi:10.5336/sportsci.2019-71036 fatcat:jxubdzppsfgxtbf2g3atple62i