SCIENTIFIC APPROACHES TO FITNESS CONSULTANT PROFESSIONAL ACTIVITY STANDARDIZATION

Дар'я Усенко
2019 Theory and Methods of Physical Education and Sports  
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна Анотація. Розглянуто документи вітчизняного законодавства, нормативні документи та інформаційні матеріали, в тому числі і професійні стандарти фахівців зі збереження та зміцнення здоров'я міжнародних організацій (SkillsActive, Evrope active, International Consortium for Health & Wellness Coaching, European Observatoire of Sport and Employment). Мета. Дослідити сучасні наукові підходи до стандартизації професійної
more » ... ї професійної діяльності фітнес-консультанта у різних країнах. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та практичного досвіду, системний аналіз, контент-аналіз. Результати. Удосконалено та доповнено систему знань про значення та основоположні характеристики професії фітнес-консультанта, систематизовано різні підходи до визначення змісту їх трудової діяльності. На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснено теоретичні дослідження основних дефініцій роботи. Визначено характерні особливості американської концептуальної моделі, де професійна діяльність фітнес-консультанта розглядається крізь призму коучингу, характерними рисами для якої є орієнтація на зміну поведінкових стратегій особистості, що призводить до розкриття її внутрішнього потенціалу у напрямку здоров'язбереження, та європейської моделі, відповідно до якої пріоритетним визначається орієнтація на співпрацю з широким діапазоном осіб, які мають наявні хронічні захворювання або високий ризик їх розвитку через спосіб життя, у напрямку розробки програми оздоровлення, а також організації та проведення фізкультурно-оздоровчих занять. Визначено основне коло проблемних питань, пов'язаних зі сферою професійної діяльності спеціалістів зі збереження та зміцнення здоров'я, а саме: необхідність визначення переліку основних трудових функцій та дій, функціональних обов'язків фітнес-консультанта, професійних компетентностей, критеріїв оцінки ефективності їх професійної діяльності. Ключові слова: професійний стандарт, фітнес-консультант, коучинг, оздоровчий фітнес. Daria Usenko SCIENTIFIC APPROACHES TO FITNESS CONSULTANT PROFESSIONAL ACTIVITY STANDARDIZATION Аbstract. National legislation documents, regulatory documents and information materials, including the professional standards of health and wellness professionals of international organizations (SkillsActive, Europe active, International Consortium for Health & Wellness Coaching, European Observatoire of Sport and Employment) have been considered. Objective. To study current scientific approaches to standardization of professional activity of fitness consultant in different countries. Methods. Theoretical analysis and generalization of data of scientific and methodological literature and practical experience, system analysis, content analysis. Result. The system of knowledge about the role and fundamental characteristics of the fitness consultant profession has been improved and supplemented; various approaches to determining the content of their work activity have been systematized. On the basis of national and foreign experience theoretical studies of the basic definitions of work have been carried out. The characteristic features of the American conceptual model with professional activity of a fitness consultant viewed through the prism of coaching, characteristic features of which is the orientation to changing the behavioral strategies of the individual, which leads to the disclosure of its internal potential towards health saving, and the European model, according to which prioritizing focus is made on collaborating with a wide range of people who have a chronic illness or are at high risk of developing it due to lifestyle, in the direction of developing rehabilitation programs, and organizing and conducting physical culture and health related sessions. The main range of problems related to the sphere of professional activity of specialists in health care maintenance and promotion has been determined, namely: the need to determine the list of basic work functions and actions, functional responsibilities of a fitness consultant, professional competences, criteria for evaluating the effectiveness of their professional activities.
doi:10.32652/tmfvs.2019.2.73-79 fatcat:7uop7znan5eopaaucug3z4wyvy