Drug Resistance Rates in Newly Diagnosed Adult Male Patients with Tuberculosis
Yeni Olgu, Genç Erişkin, Tüberkülozlu Erkek Hastalarda İlaç Direnç Oranları

Ogün SEZER, Faruk ÇİFTÇİ, Ali KUTLU, Hatice KAYA, Erkan BOZKANAT, Tayfun ÇALIŞKAN, Tuncer ÖZKISA, Zafer KARTALOĞLU
2012 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
ünümüzde tüberküloz (TB), tüm dünyada yılda dokuz milyondan fazla yeni hasta, iki milyondan fazla ölüm sayısıyla, toplum sağlığını tehdit eden en önemli enfeksiyon hastalıklarından birisidir. 1 Tüm uğraşlara rağmen TB ile ilgili epidemiyolojik parametrelerde önemli bir düzelme Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1) 139 Yeni Olgu, Genç Erişkin, Tüberkülozlu Erkek Hastalarda İlaç Direnç Oranları Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Bu çalışma, yeni olgu, tüberkülozlu (TB) asker hastalardaki ilaç direnç
more » ... ranlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Aralık 2006-Ocak 2010 tarihleri arasında hastanemizde takip edilen kültür pozitif, yeni olgu, TB'li asker hastalar çalışmaya alındı. Nüks olarak değerlendirilen 29 olgu çalışma dışı bırakıldı. Tüm olgularda ilaç duyarlılık testi (İDT) BACTEC 460 TB ile belirlendi. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Toplam 257 olguda İDT uygulandı. Hepsi erkek olan olguların yaş ortalamaları 21,8 ± 2,9 yıldı. Olguların 197'sinde yayma ve kültür, 43'ünde ise yalnız kültür pozitifliği bulundu. Olguların %19,1'nde en az bir ilaca karşı direnç saptanırken; izoniyazit (H), rifampisin (R), etambutol (E), streptomisin (S) direnç oranları sırasıyla %15,2, %5,8, %6,6 ve %2,7 olarak bulundu. On iki olguda (%4,7) çok ilaca direnç (en az H+R) vardı. Diğer direnç oranları; H + S %0,8, H + E %0,4, H + R + E %1,6 ve H + R + E + S için %1,9 olarak saptandı. S So on nu uç ç: : Ülkemizdeki genç erkek nüfusu yüksek oranda temsil eden bir popülasyondan çıkan TB hastalarındaki H ve H + R direnç oranları yüksek olarak saptandı; diğerleri kabul edilebilir değerlerdeydi. Yüksek sayılabilecek bir oranda bulunan çok ilaca direncin klinik yansıması yoktu. Klasik tedavi şeması ile bu hastaların çoğunda iyileşme sağlandı. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Tüberküloz; Mikobakteryum tüberkulozis; tüberküloz, çok ilaç direnci A AB BS ST TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : The aim of this study was to determine drug resistance rates in newly diagnosed military recruits with tuberculosis (TB). M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : Newly diagnosed, culture positive military men with TB who were followed up in our hospital between December 2006 and January 2010 were included in the study. Twenty nine subjects who were evaluated as recurrence were excluded. Drug susceptibility test (DST) was performed with BACTEC 460 TB in all cases. R Re es su ul lt ts s: : DST was run in 257 cases. Mean age of the cases (all males) was 21.8 ± 2.9 years. Smear and culture was positive in 197 cases and only culture was positive in 43 cases. While resistance to at least one drug was detected in 19,1% of the cases. Resistance to isoniazide (H), rifampicin (R), ethambutol (E), and streptomycin (S) was present as 15.2%, 5.8%, 6.6% and 2.7%, respectively. There was multi-drug resistance (min H + R) in 12 cases (4,7%). Other resistance rates were 0.8% for H + S, 0.4% for H + E, %1,6 for H + R + E and 1.9% for H + R + E + S. C Co on nc cl lu us si io on n: : While the level of resistance was high to H and H-R in military recruits with TB who represented the young male population of the country, resistance to other drugs or combinations was at acceptable levels. High-level multi-drug resistance seemed to have no clinical implication. Cure was achieved in most of these patients with conventional treatment scheme.
doi:10.5336/medsci.2011-23362 fatcat:qnt4w5wbbnhjfhyjoslkjn3sce