Edebî ve Popüler Roman Okuyan Öğrencilerin Okudukları Romanlar Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

MUAMMER HARDAL
2017 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi  
EDEBÎ ve POPÜLER ROMAN OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUDUKLARI ROMANLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Muammer HARDAL  Gönderim Tarihi: Aralık 2016 Kabul Tarihi: Mayıs 2017 ÖZET Bu çalışmanın temel amacı, iki farklı roman türü (popüler, edebî)'ne ait romanları okuyan ortaöğretim öğrencilerinin bu romanlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın problem durumu "İki farklı roman türüne ait romanları okuyan öğrencilerin okudukları romanlar hakkındaki düşünceleri nasıldır?" şeklinde
more » ... rlenmiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 öğretim yılında Bursa Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Nuri Erbak Anadolu Lisesinde 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfta öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise 120 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya yönelik veri toplamak amacıyla 27 sorudan oluşan bir anket geliştirilmiş ve 120 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS programında analiz edilerek frekans dağılımları ve yüzdelikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda ulaşılan bulgulara göre, popüler romanın öğrenciler arasında daha fazla tercih edilen ve sevilen bir roman türü olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: edebî roman, popüler roman, ortaöğretim öğrencileri, Bursa, algı  Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi, ABSTRACT The main objective of this study is to indicate the perspectives of the secondary school students who read these two types of novels (literary and popular). The problem status of this study is defined as: "How do the students, who read the two different types of novels (literary, popular) think about the novels?" This study has a depictive design. The target of the population of the study composes of the 9, 10, 11 and 12 grade students who study at Bursa Ertuğrul Gazi and Nuri Erbak Anatolian High Schools in 2015-2015 and the sampling composes of 120 students. A 27 question survey is formed in order to collect data applied to the 120 students. The data collected is analyzed in SPSS program and the frequency distribution and percentages are defined. According to the findings reached with the study, it is defined that popular novel is more favored and loved type of novel among the students.
doi:10.21550/sosbilder.279774 fatcat:6sncnbmuczejhgbsw6qryijsba