TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU 1 Abortion Crime at Turkish Penal Code

Öğr Gör, Hüseyin Ertuğrul
unpublished
Öz Çocuk düşürme suçu, kişilerin çocuk sahibi olmalarına engel haksızlıkları yaptırıma bağladığından ahlaken ve etik olarak, bir haksızlık teşkil ettiği ortadadır. Fakat günümüzde, özellikle gebeliği sonlandırma hakkının esnetilmeye ve genişletilmeye çalışılması, zamanla ahlak ve etiğin değiştiği ve genişlediği tartışmalarına sebep olmuştur.Ceza hukuku açısından çocuk düşürme fiilinin suç sayılması konusunda, bir görüş birliği bulunmasına karşılık, kadının istemiyle çocuk düşürmesi fiillerinin
more » ... ürmesi fiillerinin suç sayılarak cezalandırılmasına ilişkin görüş ayrılığı ve tartışmalar günümüzde de sür-mektedir. Bu fiillerin suç olmaktan çıkarılması yönünde güçlü bir eğilim bulunmaktadır. Bir tarafta insan türüne ait, ana rahminde gelişen ceninin yaşamı, diğer tarafta kadının gebeliğin devamını tercih etmesi arasında makul ve meşru sınırın çizilmesi, çözümü zor bir sorun görünümündedir. Kanaatimizce dünya genelinde ortak bir düzenleme imkânı mümkün görünmese de, her toplumun gelmiş olduğu seviye dikkate alınarak, bir hukuki düzenlemenin yapılması, en makul çözüm görünümündedir. Nitekim Türk Ceza Kanunumuz, tıbbi zorunluluk dışında her anne adayına tanınan on haftalık gebeliği sonlandırma süresini dikkate alarak bir suç tanımı düzenlemiştir.Kanun koyucu, bu suç tanımıyla öncelikle ana rahmine yerleşmiş ceninin yaşam hakkını korumayı amaçlamıştır. Bununla beraber, kadının vücut doku-nulmazlığı, kendi kaderini tayin etme hakkı da korunmaktadır. Esasen burada ceninin yaşam hakkıyla kadının vücut bütünlüğü üzerinde tasarruf hakkının ve kendi geleceğini tayin hakkının çatışması söz konusudur. Abstract Abortion is a crime, it binds people to have children to be unfair barriers sanctions as morally and ethically, it is obvious that constitutes an injustice. But today, especially to be stretched and tried to expand the right to terminate a pregnancy, a time when morality and ethics has changed and has led to debates over expanding.Criminal act on the criminalization of abortion in terms of law, not in response to a consensus of opinion on the punishment of acts of counting crime abortion with the woman's claims division and the debate continues today. Removal of an offense in terms of this act there is a strong trend. On one side of the human species, the life of the fetus developing in the womb, and to draw reasonable boundaries between legitimate to prefer the other side of the woman's pregnancy to continue, it must view the problem solution. We think the world in general does not seem possible to joint facilities in an arrangement, considering that from every level of society, making a legal arrangement, appearance is the most reasonable solution. Indeed, our Turkish Penal Code, known to all mothers than medical necessity, taking into account the ten-week period of pregnancy termination organized crime definition.The legislator, with abortion crime, primarily intended to protect the right to life of the fetus in the womb settled. However, in these crimes, women's bodily integrity is protected right to self-determination. In fact, right here on saving women's physical integrity and the right to life of the fetus's right to determine its own future conflict it is concerned.
fatcat:kzlqbhbtwvccxfs5wdnkxcd4mq