HYBRID MODELLING OF AN URBAN BUS

Izabela KOWARSKA, Jakub KORTA, Krystian KUCZEK, Tadeusz UHL
2013 Mechanics and Control  
Sophisticated virtual prototyping methods have become a standard in the modern vehicle design process. Unfortunately, in many cases automobile manufacturers (in particular bus manufacturers) still do not take advantage of numerical design techniques, basing instead on intuition and experience. In this paper hybrid modelling of an urban bus is presented. A hybrid bus model links different types of modelling that can be used to perform a wide range of virtual analyses of vehicle static and
more » ... e static and dynamic behaviour. The major objective of development and usage of a complex model is to reduce a time and cost of vehicle design process improving vehicle quality at the same time. The main advantage instead is a possibility to exploit a model for different performances of vehicle subsystems. A hybrid model representing real vehicle behaviour consists of three modelling techniques commonly used in automotive industry: multibody modelling, nite element modelling and multi-port (block) modelling. A full model has been developed via commercial software which ensures its availability among automotive engineers. Keywords: hybrid modelling, urban bus model, vehicle dynamics HYBRYDOWE MODELOWANIE AUTOBUSU MIEJSKIEGO Zaawansowane metody wirtualnego prototypowania s standardem w nowoczesnym procesie projektowania pojazdów. Niestety, w wielu przypadkach producenci pojazdów (a w szczególno ci autobusów) nadal nie odnosz korzy ci z numerycznych technik projektowania, opieraj c si raczej na intuicji i do wiadczeniu. W niniejszym artykule zaprezentowano podej cie hybrydowe w modelowaniu pojazdów samochodowych, opisane na przyk adzie autobusu miejskiego. Model hybrydowy czy ró ne typy modeli numerycznych, które s wykorzystane w szerokiej gamie wirtualnych analiz zachowania statycznego i dynamicznego pojazdów. G ównym celem opracowania i zastosowania kompleksowego modelu jest ograniczenie czasu i kosztów procesu projektowania pojazdów wraz z jednoczesn popraw ich jako ci. G ówn zalet natomiast jest mo liwo wykorzystania modelu do analizy ró nych podsystemów pojazdów. Model hybrydowy czy techniki powszechnie stosowane w przemy le motoryzacyjnym: modelowanie mechanizmów wielocz onowych, modelowanie metod elementów sko czonych i modelowanie blokowe (wieloportowe), które w po czeniu tworz w pe ni wyposa ony model odzwierciedlaj cy rzeczywiste zachowanie pojazdu. Pe ny model zosta opracowany z zastosowaniem komercyjnego oprogramowania, które zapewnia jego dost pno w ród in ynierów z bran y motoryzacyjnej. S owa kluczowe: modelowanie hybrydowe, model autobusu miejskiego, dynamika pojazdu
doi:10.7494/mech.2013.32.1.13 fatcat:twnfsih37nf3lfgm2bbupeusrm