Kwestia prymasostwa w okresie arcybiskupich rządów kardynała Edmunda Dalbora (1915-1926) : (ciąg dalszy)

Marian Fąka
1977 Prawo Kanoniczne  
ciąg dalszy) V PRYMASOSTWO POLSKI W ZARANIU NIEPODLEGŁOŚCI 86 Uderza, że np. Maciej Rataj, ów-czesny marszałek sejmu, niezbyt, wysoko cenił jego zdolności polityczne. Zob. Rataj M., Pam iętniki 1918-19:27, Warszawa 1965, s. 460. 87 Z niew oli do niepodległości, II, 10-12. 88 Zob. Kumor B. ks., G ranice m etropolii i diecezji polskich, 968--1939, "Archiwa, Biblioteki i Muzea K ościelne" 21 (1970) 360. 89 Z niew oli do niepodległości, I, 575-577. 60 Kumor B., dz. c., s. 360. 109 Tamże, 242-243,
more » ... 9 Tamże, 242-243, Urban W., dz.c. s. 496. 110 W y s o c k i J., P rym a si P olski, s. 324. 111 Z niewoli do niepodległości, III, 183; -Urban W., dz.c., s. 496. 112 Por. Orędzie B e n e d yk ta X V do biskupów polskich z dnia 25.4. 1918 r. z powodu mianowania Msgr Rattiego wizytatorem apostolskim w Polsce. WAW 8 (1918) 438. 113 MK 34 (1919) 8, s. 49-50. 114 MK 40 (1925) 10, s. 79-80.
doi:10.21697/pk.1977.20.3-4.06 fatcat:kkq62h3rlzdunhnod7oouduw6e