Administracja terytorialna w ustawodawstwie okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1944). Część III (1.08.1941 – 27.12.1944)

Andrzej Wrzyszcz
2021 Czasopismo Prawno-Historyczne  
Artykuł stanowi część obszerniejszego opracowania. Jego część I obejmuje okres od 1.09.1939 r. do 31.07.1940 r., część II – okres od 1.08.1940 r. do 31.07.1941 r., a niniejsze opracowanie to część III – ukazująca okres od 1.08.1941 r. do 27.12.1944 r. Przedstawiono w nim kompetencje organów niemieckiej administracji terytorialnej w Generalnym Gubernatorstwie we wskazanym okresie. Wynikały one z przepisów ustanawianych przez niemieckie władze okupacyjne. Struktura opracowania opiera się na
more » ... ium mieszanym (chronologicznym i merytorycznym). W pierwszej kolejności zaprezentowano uregulowania dotyczące przyłączenia do GG nowego dystryktu Galicja, dalej przepisy odnoszące się do administracji na szczeblu dystryktu, powiatu i gminy, a także wybrane akty z zakresu administracji specjalnej. W kolejnych fragmentach przywoływano akty normatywne w kolejności chronologicznej (z ustępstwami na rzecz kryterium merytorycznego).
doi:10.14746/cph.2020.2.1 fatcat:cqy6zekkzbg5pmpfjgpgikm2dy