Students' needs and interests as the determining criteria for the selection of ecological contents in teaching

Ljiljana Mitic
2017 Godisnjak Pedagoskog fakulteta u Vranju  
Сажетак: Избор еколошких садржаја у програмима природе и друштва и биологије у основној школи морају бити утемељени, поред осталог, на потребама и интересовањима ученика. Опште законитости развијања социјалних потреба важе и за еколошке потребе и интересовања која им припадају. Истраживања еколошких потреба и интересовања ученика у циљу избора садржаја и моделовању програма природе и друштва и биологије има практичну, теоријску и ширу друштвену вредност и значај. Намена овог истраживања јесте
more » ... езбеђивање услова за израду адекватних програма наставних предмета природних и друштвених наука у млађим и програма биологије у старијим разредима основне школе у којима би били заступљени еколошки садржаји. Кључне речи: еколошки садржај, потребе, интересовања, ученици, природа и друштво. * ljiljanam@ucfak.ni.ac.rs УДК 371.3::502/504]:373.32 -оригинални научни рад -204 динац промени свој однос према животној средини. Човеково понашање није само рационалног, сазнајног, већ је и емоционалног и мотивационог карактера. Иако зна штетност одређеног понашања, човек се у великом броју случајева нерационално понаша. Зна да је пушење штетно, па ипак се не лишава те штетне навике. Зна да је кретање корисно по здравље, па ипак се мање опредељује за шетање и боравак у природи. Човек данас све више угрожава не само своју животну средину, већ и читаву биосферу. Угрожава и сопствени опстанак на планети. Иако постоје велике разлике у угрожености природне средине међу земљама света, нужно је да човечанство предузме усклађене мере да се очување животне средине радикално унапреди. Промене према еколошкој средини морају започети од најмлађих -деце и омладине. Потребно је мењати начин мишљења, формирати еколошку свест и позитивне ставове према очувању животне средине и њеном сталном унапређивању. Зашто смо се определили за ову тему? Summary: The selection of ecological contents in the programmes of nature and social studies and biology in primary school has to be based, in addition to everything else, on students' needs and interests. The general laws for the developmemt of social needs are valid for both ecological needs and interests which belong to them. The studies of ecological needs and interests of students for selecting contents and modelling of the programmes of nature and social studies and biology have practical, theoretical and broader social value and significance. The purpose of this research is to provide conditions for making adequate programmes for the subjects of natural and social studies in lower and for biology in upper grades of primary school where ecological contents would be included.
doi:10.5937/gufv1702203m fatcat:mkk7uky7hfdwxmzjfzmio2rdam