Problems Encountered in Pre-School Education According to the Views of School Managers, Teachers and Parents

Ali Sabancı, Murat Altun, Sultan Uçar Altun
2018 Educational Administration Theory and Practice journal  
The objective of this research is to find out the problems encountered by principals, teachers and parents about pre-schools' education processes. In the study, qualitative research method was used and it was designed in hermeneutical phenomenological method. The research was performed in primary schools having nursery classes in Korkuteli district of Antalya in 2015-2016 educational years. Study group comprised of principles, 2 vice principals 5 pre-school teachers working in 6 schools chosen
more » ... ccording to maximum variation sampling method and 3 parents having students in these schools. Descriptive analysis and content analysis were used together in data analysis. The data collected was coded by the researchers and the themes were derived accordingly. Consequently, the problems about pre-school education via this research were reported in seven themes as: regulations, physical and material opportunities, interclass process, curriculum and training materials, top managers related issues, communication, family and environment related problems. It can be asserted that there are problems including purpose, structure, process and climate dimensions of this level of the educational organization. Based on these conclusions, action plans probable for developing this level of education can be recommended. Öz Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin (Okul müdürü ve müdür yardımcıları), öğretmenlerin ve velilerin görüşlerine göre ana sınıfı eğitiminde karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak yorumsal (hermeneutic) olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Antalya ili Korkuteli ilçesinde anasınıfı bulunan ilkokullarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma gurubu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilmiş 6 okulda görev yapan 3 okul müdürü, 2 müdür yardımcısı, 5 ana sınıfı öğretmeni ve bu okullarda öğrencisi olan 3 veliden oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Toplanan veriler araştırmacılar tarafından kodlanarak temalar oluşturulmuştur. Araştırmada ana sınıfı eğitimiyle ilgili mevzuat, fiziki ve maddi olanaklar, sınıf içi süreçler, eğitim programı ve eğitim materyalleri, üst yöneticilerle ilişkiler iletişim, aile ve çevre bağlamında betimlenen 7 tema altında sonuç olarak amaç, yapı, süreç ve iklim boyutları ile dikkate alınması gereken çok yönlü sorunlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunların temele alındığı bir eylem planının iyileştirme çalışmaları açısından yararlı olacağı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Eğitim, okul öncesi eğitimi, anasınıfı, okul öncesi okullaşma
doi:10.14527/kuey.2018.009 fatcat:7yyofrzxzfhs5duj3gekk33c6a