REDUCTION OF DOXORUBYCIN TOXICITY BY CERULOPLASMIN ÇÌÅÍØÅÍÍß ÒÎÊÑÈ×Íί IJ¯ ÄÎÊÑÎÐÓÁ²ÖÈÍÓ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÖÅÐÓËÎÏËÀÇ̲ÍÓ

S Gogol, N Berdinskikh
2000 Experimental Oncology   unpublished
²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëî㳿, îíêîëî㳿 ³ ðàä³îá³îëî㳿 ³ì. Ð.ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, Êè¿â, Óêðà¿íà Ceruloplasmin as a natural antioxidant prevents intensification of lipid peroxidation caused by tumor growth and doxorubicin intoxication. Ceruloplasmin has not been shown to decrease anticancer activity of doxorubicin. Liquid form of ceruloplasmin judging by its activity has been found to be as well effective as lyophilized form of the drug.
fatcat:oqdeuirpfja5bfqbuk7t65vuey