Mátészalka, a sikeres város – igazi siker-e vagy csak reménytkeltő kitörési kísérlet?

Béla Baranyi, István Balcsók
2000 Tér és Társadalom  
A területi tudományok művelői körében meglehet ősen elterjedt álláspont, hogy a keleti, s még inkább az északkeleti országrész gazdaságában és társadalmában lejátszódott, illetőleg a jelenben zajló folyamatok kedvez őtlenül hatottak, sőt még ma sem kedveznek a fejlettebb térségekhez történ ő felzárkózás számára. A régt ől fogva meglévő távolságok tovább nőnek, vagy legalábbis konzerválódnak ma is, s a területi periferizálódás veszélye fenyeget kiterjedt alföldi területeket, nagy és
more » ... egyaránt. Ez a körülmény szerepet játszott az Alföld nagyrégió iránti tudományos érdekl ődés ébrentartásában, s őt élénkülésében, amit az is jelez, hogy a régióra irányuló vizsgálatok helyet kaptak az MTA hároméves (1997)(1998)(1999) nagyszabású Nemzeti Stratégiai Kutatások Programjában is, "Új környezeti, gazdasági, települési és társadalmi folyamatok az Alföldön" címmel. A közkeletű elnevezéssel Alföld 11. Kutatási Programnak keresztelt projekt keretei között a Debreceni Csoport koordinálása mellett folyt az ún. "határmente program", amelynek komplexköztük széles körű kérdőíves -vizsgálatai az Északkelet-Alföld határ menti területeire és településeire irányultak, s főbb eredményei részben már hozzáférhet őek (Baranyi 1999; Baranyi-Balcsók-Dancs-Mez ő 1999). Az Alföld II. kutatási program keretei között végzett másik jelent ős tudományos feladat "A sikeres városok az Alföldön" című kutatás megkezdése volt, amelyet jórészt Enyedi György akadémikus ez irányú gondolatai inspiráltak. A különböz ő szempontok és tényez ők alapján az MTA RKK ATI négy kutatóhelye által, a rendszerváltást követő időszakban, a gazdasági-társadalmi fejlettségét tekintve sikeresnek ítélt öt alföldi város, illetőleg közvetlen vonzáskörzetükb ől kijelölt két-két település, Gyula (Kötegyán, Elek), Kalocsa (Foktó, Szakmár), Mátészalka (Jármi, Ópályi), Szeged (Domaszék, Deszk) valamint Szolnok (Tószeg, Besenyszög) közül a Debreceni Csoport a "Szatmár f ővárosaként" is emlegetett Mátészalka feldolgozását kapta feladatul. A kutatásba bevont városok kiválasztása egy, a fejlettségi kritériumokat meghatározó sokváltoiós statisztikai eljárással történt, kijelölve valamennyi város vonzáskörzetéből egy "magasan fejlett" (Mátészalka esetében Ópályi) és egy "alacsonyan
doi:10.17649/tet.14.1.559 fatcat:7gxtp6qxw5ahredr7coyf4sb6a