ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXVII (1987) W alerian P iotrowski (W arszaw a)

Aleksander Axer
unpublished
* Stefan Straszewicz, w o p u b lik ow a n ych w W ia d om ościa ch M atem aty­ cznych 8 (1965), str. 131-133 w spom nieniach z okresu sw oich studiów w Z u rych u , wym ienił dw a nazw iska m atem atyków polsk ich: Aleksandra Axera i H enryka Lauera, k tórzy działali w istniejącym w ów czas polskim kółku m atem atycznym. P rofesor Straszewicz nadmienił przy tym, że dalsze losy tych o s ó b nie są m u znane. M im o że o d czasu op u blik ow an ia w spom nień upłynęło dw adzieścia lat i zm arł
more » ... ścia lat i zm arł też ich A u tor, w arto pow iedzieć kilka słów o tych d w ó ch postaciach. Aleksander A xer urodził się 10 października 1880 r. w Przemyślu, gdzie w 1898 r. u k oń czył gim nazjum. W tym też roku w yjechał d o W iednia i rozp o czą ł studia na w ydziale filozoficznym pośw ięcając się m atem atyce i fizyce. Słuchał w y k ła d ów L. B oltzm anna, L. G egenbauera, F. Mertensa. W listopadzie 1902 r. uzyskał na U niw ersytecie W iedeńskim stopień d o k tora filozofii. Fragm enty pracy dok torsk iej pt. Ober asymptotische Werte zahlen-theoretischen Funktionen im Gebiete der aus den dritten Einheitswurzeln gebil-deten ganzen komplesen Zahlen ukazały się drukiem w M onatshefte fur M athem atik und Physik [ 1 ] i d oty czą a sym ptotycznych zagadnień anality­ cznej teorii liczb. N a począ tk u 1903 r. zdał też egzam in nauczycielski z m atem atyki i fizyki ja k o p rzed m iotów g łów n y ch i z języ k a polsk iego ja k o w yk ła d ow ego. D zięki profesorom w ydziału filozoficzn ego otrzym ał stypendium na dalsze studia i jesienią w yjechał d o G etyn gi, gdzie przebyw ał przez rok słuchając D. Hilberta, F. K leina, H. M in k ow sk ieg o i innych. O p ra cow a ł w ów czas dla czytelni uniwersyteckiej w G ety n d ze w ykłady M in k ow sk ieg o o geom etrii liczb, k tóre to op ra co w a n ie z o sta ło następnie w ykorzystane przy w ydaniu w 1907 r. książki H. M in k ow sk ieg o, Diophantische Approximationen. Eine Ein-fuhrung in die Zahlentheorie. A xer uczestniczył w posiedzeniach tam tejszego tow arzystw a m atem atycznego i w ygłosił referat o w łasnych w ynikach w teorii ułam ków ciągłych. W ziął jeszcze udział w III M ięd zyn a rod ow ym K ongresie M atem atyk ów w H eidelbergu w 1904 r. i w rócił d o W iednia.
fatcat:pp73isi7xrcyhj6e7frgyxhjfm