The use of electrical effects for cleaning castings and related processes
Застосування електричного впливу для очищення литва та в суміжних технологічних процесах

V.V. Plotnikov, O.V. Babaievska, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih National University
2020 Mining Journal of Kryvyi Rih National University  
Гірничий вісник, вип. 107, 2020 112 УДК 621.74:621.744.5.044:621.747.06 В.В. ПЛОТНІКОВ . , канд. техн. наук, доц., О.В. БАБАЄВСЬКА, асистент Криворізький національний університет ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ВПЛИВУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЛИТВА ТА В СУМІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ Метою виконуваної роботи є вивчення та аналіз відомих на сьогодні способів застосування електрогідравлічного ефекту в технології ливарного виробництва і суміжних галузях промисловості, визначення глибини досліджуваності теоретичних
more » ... аспектів процесу електрогідравлічного очищення литва й пошук резервів удосконалення відповідних технологій. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися такі методи дослідження, як метод теоретичного аналізу даних наукових публікацій, патентної документації з досліджуваної проблеми; метод синтезу й інтеграції результатів аналізу; метод інтерпретації. Наукова новизна полягає в доведенні доцільності й визначенні напрямку подальшого розвитку теорії й технології електрогідравлічного очищення виливків. Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані для досягнення економічного ефекту від електрогідравлічного очищення як чорного, так і кольорового литва, а також для підвищення екологічної безпеки ливарного виробництва. Окрім того результати дослідження можуть слугувати основою для розробки подібних технологій у суміжних галузях промисловості. Результати роботи. На сьогоднішній день відома безліч способів використання електричного струму для очищення матеріалів від забруднень, у тому числі литих виробів від формувальних сумішей. Однак більшість із них так і не знайшли широкого застосування в промислових масштабах. В той же час, ґрунтуючись на аналізі існуючих процесів і установок для очищення, можна зробити висновок про доцільність і перспективність використання електрогідравлічного очищення різних матеріалів як у ливарному виробництві, так і в суміжних галузях промисловості, зокрема для очищення кузовів транспортних засобів, ущільненні ливарних, будівельних, скульптурних й інших форм, регенерації формувальних земель тощо. Незважаючи на достатню вивченість теорії й технології електрогідравлічного ефекту, є низка маловивчених питань, поглиблене дослідження яких дозволить не лише ефективніше використовувати зазначене явище в ливарному виробництві, але й розробити принципово нові методи й пристрої для очищення виробів. Ключові слова: виливок, очищення литва, електрогідравлічна установка, імпульсний струм, формувальна суміш.
doi:10.31721/2306-5435-2020-1-107-112-117 fatcat:szg26jrwonhw3dllfubxkaegza