feRRaN sOlDevIla I el CÀNON HIsTORIOgRÀfIC CaTalÀ CONTempORaNI Enric Pujol i Casademont

Universitat Autònoma De Barcelona
unpublished
Resum Soldevila és la figura central del cànon historiogràfic català. La seva obra, capdavantera en molts aspectes, ha de ser considerada emblemàtica a l'hora de fer la síntesi entre la tradició historiogràfica i la innovació i la modernitat. La seva síntesi d'història de Catalunya-la primera de la historiografia contem-porània-i els seus treballs monogràfics sobre l'edat mitjana catalana tenen en comú el desig de fer de la història de Catalunya un referent europeu, i de posar el país dins la
more » ... iversalitat. Va saber fer la síntesi entre historiografia i pensa-ment polític. Soldevila va posar sempre l'estudi del passat català al servei de la reivindicació nacional i de Catalunya, sense que per això disminuís el rigor i l'objectivitat científica de la seva obra. Va ser també un periodista de primera qualitat, per la qual cosa les seves cròniques tenen un alt valor documental. Paraules clau Història de Catalunya, cànon historiogràfic, historiografia, edat mitjana. ferran soldevila and the contemporary Catalan historiographical canon Abstract Soldevila is the central figure in the Catalan historiographical canon. His work, pioneering in many aspects, must be considered as emblematic in its synthesis of historiographical tradition and innovation and modernity. His synthesis of the history of Catalonia, the first in contemporary historiogra-phy, and his monographic works on the Catalan Middle Ages share a desire to make Catalan history a benchmark for Europe and to place his country within universality. He was able to fuse historiography and political thought.
fatcat:gmskeis4ljeo5d7dtc7op2p2oa