طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌و‌پرورش ایران

سجاد الماسی, همایون عباسی, حمید فروغی پور
2020 مطالعات مدیریت ورزشی  
این پژوهش با هدفطراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت‌‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورشانجام شد. این مطالعه به روش کیفی انجام شد و از نوع داده‌بنیاد بود. داده‌ها از طریق مصاحبه وبررسی پیش‌نگاشته‌هاگـردآوری شدند. جامعة آماری پژوهشمدیران و معاونان حوزة تربیت‌‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بودند. بر پایة روش داده­بنیاد، نمونه­گیری به­صورت نظری انجام شد و پس از 20 اجرای مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. تحلیل داده­ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در کدگذاری باز 58 مقولة فرعی مشخص شدند و در مراحل
more » ... ذاری محوری و انتخابی به 18 مقولة اصلی و درنهایت شش مقولة‌ مرکزی شامل شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها تقلیل یافتند و دسته‌بندی شدند. در بخش شرایط علّی، شاخص‌های ویژگی­های درون‌فردی، توانمندی حرفه ای، ویژگی­های اخلاقی درون‌سازمانی، در بخش شرایط زمینه‌ای، شاخص‌های نظام قانونی وحقوقی و آینده نگری، در بخش راهبردها، شاخص‌های عدالت سازمانی، سیستم نظارت وارزشیابی، نیروهای پیش‌برنده و مدیریت تغییر، در بخش شرایط مداخله‌گر، شاخص‌های رفتارهای ضداخلاق فردی و سازمانی و موانع شغلی و رفتاری و در بخش پیامدها، شاخص‌های عوامل دولتی و غیردولتی به عنوان نتایج استخراج شدند؛ درنتیجه، مدیران سازمانی باید در تدوین منشور اخلاقی همة ذی­نفعان مرتبط با سازمان در این مقولة مهم را درگیر کنند.
doi:10.22089/smrj.2020.8084.2775 doaj:28dfcd5d3c614c4595c343cd908d2edc fatcat:z4o4e7xmknbfxhij3mjvnewye4