Overexpressed Derlin-1 Inhibits ER Expansion in the Endothelial Cells Derived from Human Hepatic Cavernous Hemangioma

Dong Hu, Yu-Liang Ran, Xing Zhong, Hai Hu, Long Yu, Jin-Ning Lou, Li-Xing Sun, Zhi-Hua Yang
2006 BMB Reports  
doi:10.5483/bmbrep.2006.39.6.677 pmid:17129402 fatcat:r3uexvj53ne3djq5u4khplhy7e