Legitimita automatizovaného zpracování judikatury

Radim Polčák
2019 Revue pro právo a technologie  
LEGITIMITA AUTOMATIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ JUDIKATURY 1 RADIM POLČÁK 2 ABSTRAKT Moderní metody zpracování velkých datových souborů umožňují mimo jiné provádět i detailní a sofistikované analýzy judikatury. Vedle základních vzájemných vazeb a odkazů lze analyzovat v prakticky neomezeném rozsahu i nejrůznější formální a obsahové aspekty soudních rozhodnutí v libovolně širokých souvislostech. Tento příspěvek se v kontextu aktuálního vývoje příslušných technologií zabývá informační kvalitou soudního
more » ... valitou soudního rozhodnutí a jejím vztahem k informačním efektům užití judikatury v kontinentálně evropské právní kultuře. V diskusní části tohoto příspěvku pak je argumentována legitimita restriktivního regulatorního přístupu k analytickým nástrojům, jejichž užití by mohlo vést k omezení nezávislosti soudce. ABSTRACT Big data technologies allow for detailed and sophisticated analyses of case-law. Besides basic mutual relations or links, it is also possible to analyse various formal and material aspects of court decisions in unprecedented range and 1 Tento příspěvek vznikl jako součást plnění výzkumného projektu č. GA17-20645S. 2 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Revue pro právo a technologie ROČ. 10 depth. This paper aims at discussing, in the context of current technological developments, information properties of court decisions and their relations to information effects of case-law in continental European legal culture. Consequently, the text argues in favour of legitimacy of restrictive regulatory approaches to analytical tools that might lead to limitations of judicial independence.
doi:10.5817/rpt2019-2-2 fatcat:iemv7xw6xjcl5knbumz24qn25m