Ada Turizmi Açısından Destinasyon Çekiciliği ve Destinasyon Marka Kimliği Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlaması

Gülay KESKİN, Ayşe AKYOL
2021 TroyAcademy  
Bu araştırmanın amacı, adalarda turizm kavramını inceleyerek Liu vd. (2017) tarafından geliştirilen destinasyon çekiciliği ölçeği ile Tsaur vd. ( 2016 ) tarafından geliştirilen destinasyon marka kimliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmada ölçeklerin yapı geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile ölçeklerin yapı geçerlikleri incelenmiştir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda destinasyon çekiciliği ölçeği için toplam varyansın %62,968'ini
more » ... n 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Destinasyon marka kimliği ölçeği için toplam varyansın %62,038'ini açıklayan 6 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ardından doğrulayıcı faktör analizi (DFA) çalışması yapılarak, ölçeklerin model uyum indeksleri ve güvenirliği hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçlarına göre destinasyon çekiciliği ölçeğinin model uyum indekslerinin (X2=279,615; X2/df =1,877; RMSEA=0,074; GFI=0,854; CFI=0,929; SRMR=0,0609) geçerli düzeyde olduğu bulunmuştur. Destinasyon marka kimliği ölçeği DFA analizinde model uyum indekslerinin (X2=547,486; X2/df =1,935; RMSEA=0,077; GFI=0,856; CFI=0,912; SRMR=0,0588) kabul edilebilir uyum sınırları dahilinde yer aldığı bulunmuştur. Güvenirlik analizleri sonucunda destinasyon çekiciliği ölçeğinin hesaplanan (α) değerinin 0,872; destinasyon marka kimliği ölçeğinin (α) değerinin 0,810 olduğu ve ölçeklerin güvenilir olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda iki ölçeğinde uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve tüm faktörlerin birbiriyle olumlu ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir.
doi:10.31454/troyacademy.887670 fatcat:dgr3nadqp5esjkgybv5aaqjfp4