CURRENCY FAILURES AND INFLATION CRISIS: UKRAINIAN SPECIFIC AND RELATIONSHIP ASSESSMENT

M. I. Zveryakov, L. L. Zherdetska
2019 Financial and credit activity problems of theory and practice  
КРАХ ВАЛЮТ ТА ІНФЛЯЦІЙНІ КРИЗИ: СПЕЦИФІКА В УКРАЇНІ ТА ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ Анотація. Присвячено питанням кількісної ідентифікації валютних та інфляційних криз. У результаті оцінки наявних емпіричних досліджень були зроблені теоретичні узагальнення щодо етапів і типології валютних криз. Типи сучасних валютних криз: проблеми платіжного балансу, кризи фінансового надлишку, проблеми суверенного боргу, дефіцит державного бюджету, криза «раптової зупинки», самодостатні кризи. Визначено основні
more » ... ди валютних криз в Україні та їхні причини. Це криза в 1993-1995 роках, пов'язана iз загальною економічною кризою після проголошення Україною незалежності; криза 1998-1999 років, викликана дефіцитом поточного рахунку і негативним впливом азійської фінансової кризи; криза 2008 року, що відбулася через збільшення зовнішнього боргу, кредитний бум, скорочення іноземних інвестицій і негативний вплив світової фінансової кризи; криза у 2014-2015 роках, що пов'язана головним чином із зовнішніми політичними шоками. Визначено взаємозв'язки між динамікою валютного курсу та інфляцією з використанням тесту на причинність Грейнджера. Індикатори індексу цін виробників, індексу споживчих цін і динаміки обмінного курсу використовувались як змінні в рівняннях причинності Грейнджера. Установлено, що в Україні динаміка валютного курсу спричиняє зростання цін (інфляцію) із лагом в один місяць. Визначено пороговий рівень інфляції для української економіки. Якщо індекс споживчих цін перевищує рівень 32 %, економічне зростання навряд чи буде можливим. Доведено, що виникнення валютних криз в Україні викликано шоковими явищами, а глибина їхніх наслідків пов'язана зі слабкістю національної економіки. За таких умов антикризова політика повинна бути спрямована на підтримку експортноорієнтованих галузей, усунення структурних диспропорцій в економіці, зниження рівня зовнішнього боргу і забезпечення інноваційного розвитку. Ключові слова: фінансова криза, валютна криза, інфляційна криза, тест Грейнджера. Abstract. The article is devoted to issues of currency and inflation crises quantitative identification. As a result of the evaluation of existing empirical studies, theoretical generalizations regarding the stages and the typology of currency crises have been made. The types of the modern currency crises are Crises with Current Account Problems, Crises of Financial Excesses, Crises of Sovereign Debt Problems, Crises with Fiscal Deficits, Sudden-Stop Crises and Self-fulfilling Crises. The main episodes of currency crises in Ukraine and their causes have been identified. They
doi:10.18371/fcaptp.v1i28.163933 fatcat:s376ffpfxbf6bkqhtsknetr76m