Music therapy as a method supporting rehabilitation of patients with cerebral palsy - review
Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa

Marcin Girdwoyń, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mariusz Pawłowski, Jakub S. Gąsior, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kliniczny Oddział Kardiologii Szpitala Bielańskiego, Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska
2018 Child Neurology  
stReszczenie Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to jedno z najczęściej występujących zaburzeń rozwijającego się układu nerwowego, powodujących w konsekwencji nieprawidłowości w rozwoju ruchu i postawy towarzyszące pacjentom przez całe życie. Dysfunkcjom w obrębie narządu ruchu towarzyszą często różnego rodzaju zaburzenia dodatkowe takie jak m.in.: zaburzenia czucia, padaczka oraz wtórne problemy układu mięśniowo-szkieletowego. Proces rehabilitacji pacjentów z MPD powinien być
more » ... en być wielowymiarowy, włączać specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Istnieje wiele alternatywnych, wspomagających metod rehabilitacji stosowanych wśród pacjentów z MPD. Jedną z nich jest muzykoterapia, obejmująca szeroko pojęte działanie muzyki wpływające na stan zdrowia i jakość życia pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd wyselekcjonowanego piśmiennictwa dotyczącego zastosowania muzykoterapii w rehabilitacji pacjentów z MPD. Materiał i metody: Przeszukano bazy danych PubMed oraz Google Scholar używając słów kluczowych: "mózgowe porażenie dziecięce" w połączeniu ze słowami "muzykoterapia" oraz/lub "muzyka". Zgodnie z ustalonymi kryteriami, wstępnie zidentyfikowano 28 publikacji, wyniki siedmiu prac spełniających kryteria włączenia zostały poddane szczegółowej analizie i interpretacji. Wyniki: Muzykoterapia ma różnorodny wpływ na stan pacjentów z MPD, tj. może pozytywnie wpływać na naukę chodu, kontrolę tułowia oraz kończyn, a także czucie wibracji w przypadku terapeutycznego grania na instrumentach muzycznych oraz zmniejszenie liczby napadów padaczkowych wśród pacjentów, u których objawem towarzyszącym była padaczka. Wnioski: W zależności od stosowanej techniki muzykoterapii, jej działanie może wspomagać rehabilitację pacjentów z MPD. Dzięki szerokiemu zakresowi interwencji, może być metodą wspomagającą podstawowe metody rehabilitacji pacjentów z MPD. Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, muzykoterapia, rehabilitacja abstRact Introduction: Cerebral Palsy (CP) is one of the most common permanent disorders of the developing nervous system leading to the movement and posture anomalies. The motor disorders are often accompanied by different neurodevelopmental impairments such as disturbances of sensation, epilepsy or secondary musculoskeletal problems. The process of rehabilitation in CP should be multidimensional and guided by specialists from different fields of medicine, including many alternative and unconventional methods of therapy. Music therapy (MT) is one of the methods that applies a wide range of music to enhance health and the quality of patient's life. This article presents a review of the literature concerning the use of music therapy for rehabilitation in CP. The study aimed to present MT as an approach to rehabilitation in CP and evaluate its safety and efficacy. Material and methods: The medical databases PubMed and Google Scholar were searched with keywords: "cerebral palsy" in combination with "music" and "music therapy". Initially, 28 identified publications had been selected for the analysis from which 7 met the inclusion criteria and were analyzed in details. Results: Music therapy has a varied impact on CP patients health status, such as positive influence on gait performance, trunk and extremities control, vibratory perception as the result of playing the musical instrument therapeutically and reduction in the total number of seizures in patients with epilepsy. Conclusions: Depending on which MT technique was used in the process of rehabilitation in patients with CP, it may have a positive impact on their health status and quality of life. Owing to the wide range of MT interventions it could be beneficial for the rehabilitation of patients with CP.
doi:10.20966/chn.2018.55.426 fatcat:tja4gbbv5vbydpahzjsjkodzta