Discovery of an unrecorded population of Yamato salamander ( Hynobius vandenburghi ) by GIS and eDNA analysis

Yusuke Sakai, Ayane Kusakabe, Kota Tsuchida, Yuka Tsuzuku, Shogo Okada, Takuto Kitamura, Sei Tomita, Takahiko Mukai, Masataka Tagami, Masaki Takagi, Yuichi Yaoi, Toshifumi Minamoto
2019 Environmental DNA  
doi:10.1002/edn3.31 fatcat:lf4un7utgzfpnp6fnkoeugzyzm