Jens-Ivar Nergård: Dialoger med naturen. Etnografiske skisser fra Sápmi

Astri Dankertsen
2019 Norsk Sosiologisk Tidsskrift  
Bokanmeldelse Jens-Ivar Nergård Dialoger med naturen. Etnografiske skisser fra Sápmi Oslo: Universitetsforlaget 2019 ISBN: 9780300215120 Astri Dankertsen Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet astri.dankertsen@nord.no Boka Dialoger med naturen. Etnografiske skisser fra Sápmi er en ambisiøs bok som tar for seg samisk tradisjonell naturforståelse. Den legger en rekke feltarbeid til grunn gjennom Jens-Ivar Nergårds forskerkarriere fra 1970-tallet og frem til i dag. Boka
more » ... rem til i dag. Boka bygger derfor på et rikt og variert materiale fra ulike deler av Sápmi, hvor gjennomgangstemaet er samisk naturforståelse som omfatter språk, verdensanskuelse og fortellertradisjon. Som Nergård selv påpeker, er tradisjonell naturforståelse ikke bare noe som hører fortiden til, men også noe som er til stede og lever i beste velgående i dagens samiske samfunn, på mange områder og i mange former. Boka går derfor i dialog med en rekke ulike forskningsfelt innenfor samisk forskning. Boka begynner ikke uventet med den samiske sjelen, som har blitt et av Nergårds mest sentrale forskningsmessige begreper. Kapittel 1 er kalt «Kampen om den samiske sjel» og tar på en lettfattelig og oversiktlig måte for seg splitting av folk og tradisjoner, kolonisering av Sápmi og de overgrep som det samiske folk har blitt utsatt for gjennom historien. Her viser Nergård også hvordan fornorskningspolitikken hang sammen med det nasjonale og internasjonale vitenskapssamfunnet og dets verdensbilde. I dette bildet ble etnografers interesse for de fremmede og «primitive» vevet sammen med darwinistisk tankegods, og det ble produsert kunnskap hvor urfolk havnet langt nede i hierarkiet av folk i verden. Kapittel 1 glir deretter naturlig over i kapittel 2, der Nergård tar for seg det vitenskapsteoretiske bakteppet og den teoretiske verktøykassa som benyttes i boka, med hovedvekt på livsformer, språk og etnografiske perspektiver. Her får vi også et innblikk i det indre livet ved Universitet i Tromsø gjennom Nergårds karriere og institusjonens betydning for diskusjonen om landsdelens framtid, samt hvordan dette har påvirket Nergårds eget forskningsperspektiv. Selv om det teoretiske universet som Nergård lar seg inspirere av er til dels komplisert, presenteres det på en lettfattelig og interessant måte. De påfølgende kapitlene, «Livet på en gård i Porsanger», «Natur og kultur i Saarivuoma sameby», «Flerkulturelle fellesskap», «Natur, fellesskap og normer i samisk reindrift», «Kollektiv bevissthet» og «Kulturoverføringens indre rom», tar for seg ulike etnografiske tema
doi:10.18261/issn.2535-2512-2019-05-07 fatcat:3ygxibbyzvatbkzpwrhsd4gije