Coach idealny? Profil psychologiczny coacha – rozważania teoretyczne

Anna Agata Nowak
2016 Coaching Review  
Abstrakt Celem artykułu jest spojrzenie na coacha przez pryzmat dwóch konstruktów psychologicznych: osobowości i dobrostanu. Osobowość od wielu lat stanowi przedmiot rozważań związanych z funkcjonowaniem zawodowym, natomiast dobrostan jest pojęciem eksplorowanym przez psychologię pozytywną i jednocześnie istotnym obszarem dążeń i zainteresowań coachingu. Jedną ze stron zaangażowanych w proces coachingu jest coach. Artykuł stanowi teoretyczne rozważania dotyczące tego, czy, a jeśli tak, to jakie
more » ... cechy osobowości mogą predysponować osobę do pracy w zawodzie coacha. Innymi słowy, jakie cechy osobowości i dobrostanu mogą powodować, że współpraca z coachem będzie pozytywną aktywnością oraz skutecznym oddziaływaniem. Słowa kluczowe: coach, profil osobowości, cechy i dobrostan, zadania coacha Perfect coach? Theoretical discussion on the psychological profile of a coach Abstract The author looks at the coach throughout the prism of two psychological variables: personality and wellbeing. For many years, personality has been one of the subjects of the debate on professional efficiency, whereas wellbeing is both a notion explored by positive psychology and an important area of interest for coaching. As the coach is one of the two parties of the coaching process, the paper presents a theoretical discussion on the existence of personality traits that predispose a person to the coaching profession. In other words, the author strives to ascertain whether the personality traits and the wellbeing of the coach contribute to coaching being a positive activity and an effective method of influence.
doi:10.7206/cr.2081-7029.39 fatcat:5jps6cljavhyfgyg5v5amm6hiq