Creative industries in Serbia: Methodological approaches and economic contribution
Kreativne industrije u Srbiji - metodološki pristupi i ekonomski doprinos

Hristina Mikić, Branko Radulović, Miljan Savić
2020 Ekonomika preduzeca  
Sažetak Rad razmatra relativni značaj kreativnih industrija u Srbiji i pruža kritički pregled postojećih metodoloških pristupa koji mogu biti korišćeni radi određivanja doprinosa ovih industrija. Takođe, prikazujemo rezultate doprinosa kreativnih industrija u Srbiji u periodu od 2014. do 2017. godine korišćenjem "užeg" DCMS pristupa ograničenog samo na osnovne kreativne industrije (uži pristup). U radu prikazujemo i dodatna merenja doprinosa kreativnih industrija na osnovu pristupa koji
more » ... istupa koji definišemo kao "širi pristup". U 2017. godini uže definisane kreativne industrije doprinele su 3,9 procenata ukupne BDV i 3,7 procenata ukupnog BDP-a, a šire definisane industrije 7,8 procenata i 7,5 procenata, respektivno. Drugi indikatori takođe ukazuju na značaj kreativnih industrija u Srbiji. Prosečna godišnja stopa rasta broja privrednih subjekata u okviru užeg pristupa merenju kreativnih industrija iznosi 5,6 procenata (8,4 procenta za širi pristup, što je za 6 procentnih poena više od prosečne stope rasta u celoj ekonomiji -2,01 procenat). Lica zaposlena u uže definisanim kreativnim industrijama čine 3,3 procenta ukupnog broja zaposlenih lica u Srbiji (šire definisne kreativne industrije doprinose ukupnom nivou zaposlenosti sa 5,6 procenata). Podsektor IT, softverskih i računarskih usluga ima najveći udeo kada je u pitanju doprinos pojedinačnih sektora kreativnih industrija srpskoj privredi. U 2017. godini, ovaj podsektor generisao je više od 60 procenata ukupne BDV uže definisanih kreativnih industrija (više od 55 procenata kada je u pitanju širi pristup klasifikaciji). Ključne reči: kreativne industrije, Srbija, bruto dodata vrednost, metodološki pristupi, ekonomski doprinos. Abstract * This paper examines the relative importance of creative industries (CI) in Serbia and provides a critical review of the existing methodological approaches that may be used in order to determine the economic contribution of these industries. We also present the results for the period from 2014 to 2017. To show the relative contribution of creative industries, we used the narrow DCMS approach that focuses only on core creative industries. We also provide additional results for what we refer to as the "broad approach".
doi:10.5937/ekopre2004201m fatcat:muwg4z7ft5a4dfv3igdb7clim4