Tilting Path Optimization of Tilt Quad Rotor in Conversion Process Based on Ant Colony Optimization Algorithm

Zhichao Lyu, Zhigang Wang, Dengyan Duan, Lili Lin, Jianbo Li, Yongwen Yang, Yonghong Chen, Yibo Li
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3012672 fatcat:eumifraw5bdvveyzk7sy2zbywi