Sportowy SĄd ArbitrAŻowy jAko przykŁAd wykorzyStAniA AlternAtywnych metod rozStrzygAniA Sporu w prAwie Sportowym nA Szczeblu miĘdzynArodowym

Weronika Stodółka, Mateusz Szymura
unpublished
The Court of Arbitration for Sport as an example of application of alternative dispute resolution measures in sport law at the international level The Court of Arbitration in Sport through its nearly 30-year history became a leading forum for resolving sport-related disputes at the international level. A broad spectrum of cases reviewed by CAS arbitrators include doping, remuneration, eligibility and nationality, and even validity of sports and broadcasting contracts, licenses or election of
more » ... s or election of members of international sport federations. The exponential growth in the number of cases show not only the faith that many subjects of international sports law put in the correctness of the CAS awards, but also its position as an universal forum for resolving disputes within the international sports community and its role as a lawmaker in creation of lex sportiva-the common law of international sport. key words: The Court of Arbitration for Sport, alternative dispute resolution, arbitration in sports, International Olympic Committee, disputes in sports; Słowa kluczowe: Sportowy Sąd Arbitrażowy w Lozannie, alternatywne metody rozwiązywania sporu, arbitraż sportowy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, spory sportowe ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2016, 53, 34-43 * Autor korespondencyjny WproWAdzenie Arbitraż stanowi jedną z alternatywnych-względem klasycznego postępowania sądo-wego-metod rozstrzygania sporu. Alterna-tywność rozwiązania sporu w tym przypadku jest związana z podmiotem, który decyduje o tym, kto rozstrzygnie powstały między stronami spór. o ile w ramach tradycyjnego modelu sądowego spór rozstrzyga właściwy jurysdykcyjnie sąd, o tyle w przypadku arbi-trażu podmiotem, który decyduje o jurysdyk-cji rozpoznania powstałego między stronami sporu, stają się same strony. poprzez stosow-ny zapis w umowie (zapis na sąd polubowny) strony kreują uprawnienie wybranego przez siebie sądu arbitrażowego lub powołanego ad hoc panelu arbitrów do rozstrzygnięcia sporu, który powstał między nimi na tle łą-czącego ich stosunku prawnego. Wspólną cechą sądownictwa państwowego i polubow-nego jest jednak wiążący dla stron charakter rozstrzygnięć (Białecki 2011). Arbitraż na-leży przy tym odróżnić od mediacji, która nie zakłada prywatnego rozsądzenia sporu stron, a raczej udział osoby trzeciej (mediatora), ma-jącej za zadanie udzielenie pomocy stronom w osiągnięciu rozwiązania akceptowanego przez wszystkie zainteresowane strony (Black 1991). postępowanie arbitrażowe nie jest zare-zerwowane jedynie dla sporu gospodarczego o charakterze międzynarodowym-współ-cześnie arbitraż służy do rozstrzygania spo-rów powstających na gruncie różnych aspek-tów życia społecznego. Spory sportowe, które stanowią przedmiot niniejszego opracowa-nia, nie są na tym tle wyjątkiem, co zobra-zowano już w Iliadzie Homera, jednym z najwcześniejszych literackich przekazów opisujących wykorzystanie arbitrażu i zasto-sowania właśnie wspomnianej konstrukcji w rozstrzyganiu sporów powstałych w związ-ku z wynikami zawodów sportowych. Achil-les zorganizował zawody w celu upamiętnie
fatcat:5xmbptx7cnbs3harc6wiohkx7i