Βιβλιοκρισία:R. BORN, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor: ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan (Wiesbaden 2012). S. 261, ISBN: 978-3-89500-782-8

Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ
2015 Byzantina Symmeikta  
Βιβλιοκρισία: R. Born, Die Christianisierung der Städte der Provinz Scythia Minor: ein Beitrag zum spätantiken Urbanismus auf dem Balkan (Wiesbaden 2012). S. 261, ISBN: 978-3-89500-782-8
doi:10.12681/byzsym.1194 fatcat:rocfidbsjncdbdw6psjtebdps4