MODELING OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE FOR THE FORMATION OF FINANCIAL SUPPORT FOR LIGHT INDUSTRY ENTITIES
МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

M. Denisenko, L. Seliverstovа
2020 Scientific notes of the UniversityKROK  
Анотація. Ефективна діяльність суб'єктів господарювання є однією з найважливіших сучасних ознак ринкової економіки й основною передумовою розвитку національної економіки будь-якої країни світу, незалежно від рівня її розвитку. Сьогодні відбувається процес поступової інтеграції України в Європейський союз з його специфічними жорсткими умовами на ринку, які ставлять проблему виживання перед вітчизняними суб'єктами господарювання. Промисловість відіграє дедалі важливішу роль у створенні нових
more » ... творенні нових робочих місць, розвитку конкуренції та сприянні економічному зростанню країни шляхом створення значної частини національного доходу і валового суспільного продукту. Легка промисловість є складовою переробної промисловості України та багатопрофільним сектором економіки, що відіграє вагому роль у забезпеченні економічної і стратегічної безпеки, зайнятості населення та підвищенні його життєвого рівня. Легка промисловість України за потенційними можливостями здатна задовольняти попит населення продукцією достатньо високої якості, але через нераціональну внутрішню політику, державну політику у сфері регулювання та несатачу фінансових ресурсів характеризується негативною динамікою. У статті запропоновано науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення інституційної інфраструктури формування фінансового забезпечення суб'єктів господарювання легкої промисловості, яку розглянуто на макро-, мезо-та мікрорівні. На макрорівні запропоновано створення різних горизонтальних об'єднань підприємств під сумісні інвестиційні і виробничі проекти та пільгове оподаткування галузі; на мезорівні доцільним є застосування міжнародної сертифікації продукції та стандартизації процесів виробництва; для мікрорівня важливим є структурно-інноваційне вдосконалення виробництва та реалізація ресурсозберігаючої моделі розвитку, що сприятиме розширенню можливостей фінансового забезпечення суб'єктів господарювання галузі. Ключові слова: інституційна інфраструктура, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, легка промисловість, суб'єкти господарювання. Annotation. Effective activity of economic entities is one of the most important modern features of market economy and a basic prerequisite for the national economy development of any country in the world, regardless of its level of ISSN (Print) 2307-6968, ISSN (Online) 2663-2209 Вчені записки Університету «КРОК» №1 (57), 2020 51 development. Today there is a process of gradual integration of Ukraine into the European Union with its specific harsh market conditions, which pose a problem of survival for domestic economic entities. Industry is playing an increasingly important role in creating new jobs, developing competition and fostering the country's economic growth by generating a large portion of national income and gross domestic product. Light industry is a component of the Ukrainian manufacturing industry and the multidisciplinary sector of the economy, which plays an important role in ensuring economic and strategic security, employment and raising its standard of living. Light industry is a component of the Ukrainian manufacturing industry and the multidisciplinary sector of the economy, which plays an important role in ensuring economic and strategic security, employment and raising its standard of living. Ukraine's light industry, by its potential, is capable of meeting the demand of the population with products of sufficiently high quality, but because of irrational domestic policy, state policy in the sphere of regulation and lack of financial resources is characterized by negative dynamics. The article proposes scientific and practical recommendations for improving the institutional infrastructure for the formation of financial support for light industry entities and is considered at the macro, meso and micro levels. At the macro level, it is proposed to create various horizontal mergers of enterprises for joint investment and production projects and preferential taxation of the industry; it is advisable to use international product certification and standardization of production processes at the meso level; for the micro level, structural and innovative improvement of production and implementation of a resource-saving development model are important, as they will help to expand the possibilities of financial support for the economic entities of the industry.
doi:10.31732/2663-2209-2020-57-50-57 fatcat:owoodkoqd5hq5mzdlgtztgkqca