Benign Isolated Abducens Nerve Palsy

Murat Özdemir, Mesut Garipardiç
2010 European Journal of General Medicine  
Özet Benign izole abdusens paralizisi, başka nörolojik bulguların eşlik etmediği, abduksiyon kısıtlılığına bağlı gelişen içe şaşılık ve çift görmeyle karakterize kendi kendine düzelen bir klinik antitedir. Bu antite hafif ateş epizotlarından veya viral enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabilir. Hücre zedelenmesinin patofizyolojik mekanizması bilinmemektedir. Sinir paralizilerine hassasiyete neden olabilen genetik yatkınlık zemininde, otoimmün aracılıklı veya direk viral invazyona bağlı
more » ... na bağlı demiyelinizasyon ve lokal arteritten kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu vaka raporunda difteri, asellüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio ve Haemophilus influenzae type b (DTPa-IP-Hib) aşı uygulamasından iki hafta sonra sağ gözde aniden başlayan içe şaşılık şikayetiyle bizim polikliniğimize başvuran ve benign izole abdusens paralizisi tanısı alan 19 aylık bir kız hasta sunuldu. Abstract Benign isolated abducens palsy is a self-improving clinical entity characterized by esotropia and diplopia led by the deficiency of abduction, and accompanied by no other neurological findings. The entity may occur after experiencing minor fever episodes, viral infection. The pathophysiological mechanism of cellular injury remains unclear. Hypotheses involve damage arising from autoimmune mediation or direct viral invasion causing demyelination, localized arteritis or genetic predisposition, which could increase susceptibility to such nerve palsies. Diagnosed with benign isolated abducens palsy, a 19-month-old girl infant admitted to our outpatient clinic with an acute onset of esotropia in the right eye developing two weeks after the vaccination of diphtheria, acellular pertussis, tetanus, inactivated polio and Haemophilus influenzae type b (DTPa-IP-Hib) was presented in this report.
doi:10.29333/ejgm/82857 fatcat:bvlxzuro6raa3cudwhjy5in64a