Original Paper IPSS Score and IL-6 Before and During Treatment with Dutasteride in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia IPSS Score and IL-6 before and During Treatment with Dutasteride in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia

Cosmin-Victor Ene, C Ene, Corina Daniela Ene, Ilinca Nicolae, B Geavlete, Oana Coman
2015 Modern Medicine   unpublished
Benign prostatic hyperplasia is one of the most common pathologies in aging men, associated with lower urinary tract symptoms. Objective: Evaluating the relation between clinical status (IPSS score-International Prostatic Symptom REZUMAT Relaåia dintre scorul IPSS aei IL-6 înainte aei în cursul tratamentului cu dutasteridã la pacienåii cu hiperplazie benignã de prostatã Introducere: Hiperplazia benignã de prostatã reprezintã una din cele mai frecvente patologii la bãrbatul în vârstã, fiind
more » ... atã cu simptomatologie de tract urinar inferior. Obiectiv: Evaluarea relaåiei dintre statusul clinic (scor IPSS-International Prostatic Symptom Score) aei valorile serice ale IL-6 la pacienåii cu hiperplazie benignã prostaticã înainte aei în timpul tratamentului cu dutasteridã. Material aei metodã: Studiul de faåã este unul clinic prospectiv observaåional, ce a inclus 35 bãrbaåi adulåi diagnosticaåi cu hiperplazie benignã de prostatã. Pacienåii au fost evaluaåi la începutul tratamentului cu dutasteridã 0,5 mg zilnic (Momentul 0) aei la 6 luni de la debutul acestuia (Momentul 1). Rezultate: Analiza statisticã a arãtat o relaåie interesantã între IL-6 aei markerii clinici ai BPH. Interleukina-6 a avut o corelaåie pozitivã semnificativã statistic cu volumul prostatic (r = 0,53, p <0,05) aei o corelaåie pozitivã slabã cu scorul IPSS, semnificativã statistic (r = 0,21, p <0,05). Scorul IPSS a arãtat o îmbunãtãåire progresivã în timpul terapiei medicamentoase, la Momentul 1 comparativ cu valoarea iniåialã (9,54 ± 1,44 vs 13,51 ± 1,44, p <0,05), în timp ce interleukina-6 a prezentat o scãdere semnificativã la Momentul 1 în raport cu Momentul 0 (1.66 ± 0,37 pg / ml vs 15,50 ± 2,71 pg / ml, p <0,05). Concluzii: IL-6 poate reprezenta un marker predictor al severitãåii simptomatice aei al eficienåei terapiei cu dutasteridã în hipertrofia benignã de prostatã. Score) and the IL-6 serum values in patients with benign prostatic hyperplasia before and during medical treatment with dutasteride. Material and methods: This is a clinical prospective-observational study, which included 35 adult males diagnosed with benign prostatic hyperplasia. The patients were evaluated at the beginning of the treatment with dutasteride 0.5 mg daily (Moment 0), and at 6 months (Moment 1). Results: The statistical analysis showed an interesting relation between IL-6 and clinical markers of BPH. Interleukin-6 had a statistically significant positive correlation with prostate volume (r = 0.53, p <0.05) and a weak positive correlation with IPSS score, statistically significant (r = 0.21, p <0.05). The IPSS score showed a gradual improvement during medical therapy, for the Moment 1 compared to the initial value (9.54 ± 1.44 vs. 13.51 ± 1.44, p <0.05), while interleukin-6 presented a significant decrease at Moment 1 compared to Moment 0 (1.66 ± 0.37 pg / ml vs. 15.50 ± 2.71 pg / ml, p <0.05). Conclusions: IL-6 could represent a predictor marker of the severity of symptomathology, and also, of the effectiveness of dutasteride therapy.
fatcat:a3avlmpq35aznhhan42wcwik5u